Senin, 29 November 2010

Tembang Macapat lan Wewatakane

Tembang yaiku susastra/sastra, utawa anggitan/karangan kang kaiket dening guru lagu, guru wilangan, lan guru gatra (Indonesia: puisi).
 • Guru lagu/dhong dhing: yaiku tibane swara vokal ing pungkasane gatra.

 • Guru wilangan: yaiku cacahe wanda saben sagatra.

 • Guru gatra: yaiku cacahe gatra saben sapada.

 • Pupuh: yaiku tembang pirang-pirang pada kang isih sajenis.

 • Pada: yaiku bait/koplet.

 • Wanda: yaiku pakecapan/suku kata.

Tembang macapat iku cacahe ana 11 werna:
 1. Maskumambang watake nelangsa keranta-ranta.

 2. Pocung watake sembrana, gecul, ora ana greget saut.

 3. Asmaradana watake sengsem.

 4. Megatruh watake ngloro, sedhih.

 5. Sinom watake grapyak, renyah.

 6. Dhandhanggula watake luwes, ngresepake.

 7. Mijil watake asih, tresna.

 8. Kinanthi watake sengsem.

 9. Gambuh watake kulina, nepung-nepungake.

 10. Pangkur watake sereng, tegas.

 11. Durma watake nesu, muntab.