Saturday, August 31, 2019

Ngintik Sakedik Cariyos Kupat lan Lepet

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Alhamdullillahirobil alamin....
Wonten ing siang menika taksih ngraosaken kesehatan lan nikmat saking Allah Swt. suasana lebaran utawi bodo taksih karaos wonten manah kita. Sinambi godog kupat lan lepet lan nenggo masakipun. kula badhe nyerat cariyos Kupat lan lepet. Kula pertados mungkin hasilipun nyerat kathah sanget kekiranganipun nanging mboten dados menopo nggeh?

Ngintip Cariyos Kupat lan Lepet

Kaliyan nikmati liburan lan ngraosaken suasana silaturahmi kaliyan keluarga sampun romaos bingah sanget. Pangapunten kula aturaken kagem sedaya ingkang nglodangaken wekdalipun maos coretan ingkang tebih saking sampurna saking kawula. Sampun lumayan dangu mboten nyerat, saklerese wonten raos kangen sanget sami kaliyan kula ngraosaken kangen kalih panjenengan hahaha...sinten kinten-kinten geh?

Wekdal punika taksih wekdal riyaya mboten wonten klentunipun menawi kula ngaturaken lepat kula kagem sedaya bapak Guru wonten ing BGM pak guru Lativi, pak guru Alam Endah, pak Guru Al-Fata, pak Guru Masdad, bunda amel, mb ayu, bu Nining, pak Taufiq, lan rencang sedanten ingkang mboten saget kula sebat. Sepindah malih ngaturaken Gilir Gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri, kawula ngaturken sugeng riyadin sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing bathos, migio tansah winengku ingvkaraharyon lan widada sambikala. selajenge pangapunten menawi telat tugasipun hahaha...

Sampun dhahar kupat napa dereng? Monggo sami dahar kupat wonten siang menika.
Kupat kaliyan lepet inggih punika dhaharan tradisional saking tlatah Jawi. Piyantun Jawa/leluhur Jawa kagungan istilah, satindhak sapecak anggone paring tuladha kagem putra lan wayahipun (cucu). Kanthi pralambang, pasemon, ugi mawa simbol. Salah satunggale watak piyantun Jawi inggih punika Lantip ing panggaruta, alus ing suba sito, tata krama lan solah bawa. Sak lakune utawi tindhak lampahe mesthi dipun penggalih riyin kanthi wening ing saklebete pikir. Mboten angger mlampah semau gue dong hahaha..lan mboten asal tumindak. Laku brata lan laku pasa mungguhing tiyang Jawi sampun kados sekul lan jangan (sudah seperti nasi sama sayurnya) ugi dados pakulinan/kebiasaan.

Laku pasa ugi laku Bratawonten ing Jawa dipun laksanaaken piyantun kang nggadahi pangangkah utawi sinedya (cita-cita kang minulya) dalam bahasa indonesia mempunyai cita-cita kang Luhur. Piyantun jawi mesthi nglampahi laku siam mutih, siam ngebleng, siam senin kamis lan siam sanesipun. Cundhuk kaliyan lampahipun piyantun Jawi menika. Ajaran Agama Islam ingkang nggadahi ajaran nglampahi siam wonten ing wulan Ramadlan. Kagem piyantun Jawa nglampahi Siam Ramadlan mboten perkawis ingkang werat lan angel. Malah cocok ugi trep kaliyan kahanan, pakulinan, adat lan budaya Jawa.
Kagem nglamapahi Rukun Islam, Para wali yasa wonten ing tembang “Ilir-Ilir” Wonten ing tembang niku wau wonten syair kang gatranipun kadhos makaten :
Cah angon, cah angon penekna blimbing kuwi
Lunyu –lunyu penekna, kanggo mbasuh dodot ira 

Saindenging Jagar Jawa, ingkang dipun wastani blimbing mesthi ana limang lining. Liningan niku cacahipun wonten gangsal ( semua blimbing pasti mempunyai 5 garisan ). Liningan kang wonten cacahipun gangsal menika nggambarake menawi Rukun Islam niku wonten gangsal cacahipun. Sedanten nggambarake Tembung kalimat Syahadat, wonten ing istilah pewayangan dipunwujudaken lumantar pusakanipun Punthadewa kang aran “Jimat kalimasada”. Ilat Jawi yen dipun dhawuhi mungel “kalimah syahadah” niku kangelan dadosipun “kalimasada”.

Saksampune nglampahi siam sewulan wontene kanthi raos bingah sami ngrayaake dinten kemenangan kang arane bada. Wonten ingkang nyebat bakda utawi lebaran. Wonten ing bada niku, sakwontene piyantun jawi kapara sak Indonesia mesthi damel kupat lan lepet. Panjenengan damel mboten ? heheh...

Sunan Kalijaga piyantun kang sepindhahan ngenalaken wonten ing masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga maringi tradisi ingkang taksih dipun uri – uri masyarakat Jawi. Inggih punika kaping @2 BAKDA, Bakda lebaran lan Bakda Kupat kang dipun wiwiti seminggu sak bakdane Lebaran.

Tumprapipun piyantun Jawi, Kupat kaliyan lepet ingkang dipunnikmati wonten ing bada menika wonten maknanipun lan ugi dados pralambang lan srawunging manungsa kaliya Gusti Allah SWT, Manungsa marang manungsa sanesipun,. Kupat lan lepet menika damelipun mboten sakdrema didang kaya damel sekul wonten magicom utawi wonten pawon. Damel kupat lan lepet mbetahaken wekdal kanthi sabar. Damelipun kanthi cara dibuntel, ditaleni, digodog ing kwali utawa dandang kanthi suhu panas kang dhuwur mbetahaken wekdal ingkang dangu sanget sahengga kupat lan lepet saget mateng. Menawi nggodogipun dsekedap mboten taneg, kupat lan lepet mboten eco raosipun ugi kepyar ora lengket. Proses, wujud, lan tegesipun saget nyukani tuladha mekaten :

Sakdangune setahun kita nglampahi tindhak laku, mestinipun wonten tumindak kang sae lan awon ( Selama kita melakukan sikap dan tingkah laku pastinya ada kesalahan dan kebenaran yang telah kita lakukan ). Saelan awon kagem Gusti Allah SWT ugi sae kaliyan awon kaliyan sesami kita. Tuldhanipun kita dipun lebetaken wonten kawah candradimuka kagem nglebar sedantenipun kita nglampahi siam wonten ing wulan Ramadlan. Kados kupat lepet ingkang digodog kanthi molak-malik kersane mateng. Semanten ugi kula lan panjenengan dipun didik wonten kawah candradimuka ingkang mujudaken hubungan kita kaliyan Pangeran. Hablunminalloh...

Dene wujudipun kupat kaliyan lepet menika sanajan asalipun saking uwos ( beras ) lan saka ketan, salwise digodog wujudipun mboten uwoslan ketan malih. Sampun mboten ijen ananging sampun makempal. Benten kaliyan sekul kang dipun masak biasa wujudipun taksih kepyar malih. Wujud kanthi mekaten monggo damel penggalih ingging menika kedah saget merenung, menghayati saksampune sewulan pasa kita saget nyuwun pangapunten kaliyan sesami kekancan kersane saget lengket kados kupat lan lepet. Sedanten saget dipunwujudaken kaliyan silaturahmi ampun gamping anggenipun crah, cengkah, lan regejegansaengga saget mecah persatuan lan kesatuan. Hablunminnas...

Pripun sampun ngraosaken kupat enjang menika ..heheheh

KUPAT 

Kupat kereta basane Kula lepat
Ana ing Filosofi Jawa, ketupat kagungan arti ingkang khusus. Ketupat utawi kupat Nggadahi arti Ngaku lepat dan laku Papat. Ngaku Lepat artosipun purun rumaos bilih kagungan klentu utawi salah. Maksutipun kita selaku tiyang Jawi yen panci kagungan kaluputan kedah purun nyuwun pangapunten. Mboten tumindhak sesongaran, gumedhe, kuminter, kumalungkug, sapa sira sapa igsun. Mboten paren mirsani pangkat lan drajadipun. Menawi kagungan luput kedah purun ngakoni luput. Banjur kedah purun nyuwun pangapunten. Laku Papat kagungan teges sekawan Tindakan. 

*Ngaku Lepat* 

Wonten ing dinten riyadin wonten tradisi kang mboten saget uwal saking manahipun Jiwa piyantun jawi inggih punika Tradisi Sungkeman ingkang dados Implementasi ngaku lepat (Mengakui kesalahan) kagem piyantun Jawa. 

*Laku Papat* 

1. Lebaran
2. Luberan
3. Leburan
4. Laburan 

LEBARAN : Sampun dangan angsale kita ngraosaken Ariyaya, tandane inggih punika rampungipun wanci Ramadlan utawi puasa. 

LUBERAN : Meluber atau melimpah , artosipun turah artosipun ngajak kagem sedaya kaum muslimin supados kersa bersedekah kagem kaum fakir miskin. Kanthi wontenipun Zakat Fitrah. 

LABURAN : Saking kata labur, kanthi tanda kapur ingkang sampun sering dipun ginaaken kagem ngilangake buthek wonten ing toya, saget ugi damel pemutih wonten ing dinding utawi tembok. Maksutipun inggih punika kita saget njagi sucinipun lahir lan bathin kita.
 
LEPET  

Lepet niku salahsatunggaling dhaharan tradisional ingkang didamel saking beras ketan kang dipunbungkus kaliyan janur. Saget dipunpahami umpami wonten lepet mesthi ugi wonten kupat. Wonten ing Laladan Grobogan biasanipun dipundamel wonten wanci pitungdinten sakbadane riyaya utawi lebaran/IdulFitri lan sakbakdane asring dipun sebat “Bada Kupat“, nalika Bada kupat ing Grobogan dipunwontenaken Bancakan ngagem ambengan kupat lan lepet. Asmane wonten daerah Grobogan saget dipun sebat kaliyan Bada Kecil (Hari raya Kecil). Lepet = silep kang rapet.Mangga dipun silep ingkang rapet, artosipun mari kita kupur / tutup yang rapat.

Arti kata niki wau kagungan makna inggih punika ngrampungakensedaya kalepatan utawi kesalahan ingkang sampun dipun ngapura ampun dipun baleni maleh, tujuanipun namun manunggal dados sakwiji kanti sae maleh kang dipun lambangaken kaliyan dhaharan saking ketan lan saget kanthil utawi lengket kados lepet. Menika sedanten saking peran Para Wali ingkang kerso berjuang kagem ngenalake Agama islam. 

Sabtu Pahing, 7 Syawal 1438 H
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Wednesday, August 28, 2019

Kamulyan lan Kalaksanan Butuh Proses lan Ikhtiar

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Tengah wengi wes njajal ngeremake mripat tapi tetep mtipat iki ora bisa turu. Gawean wes mari...hp tak candhak. Ngulomboro lewat driji ...

Ana sesanti"durung menang yen durung asor, durung bisa gedhe yen duryng wani cilik"

Dalam bahasa Indonesia artinya " belum menang jika belum kalah, belum jadi teratas jika belum pernah dibawah, belum bisa besar jika belum pernah kecil"

Apa kang kapetik ana sesanti ing dhuwur monggo sareng sareng kita udhal.
Tuntutan manungsa kang kudu ati-ati lan setiti kanggo golek prestasi kang uwis sakmestine dirasakake.Manungsa duweni tata krama, unggah-ungguh,tepa selira marang sakpadha lan dhuweni sikap andhap asor. Gadah pakerti kang iso ngetrepake empan papan lan suba sito. Urip ana ing alam ndunya kabeh duweni laku, sifat kang ora padha. Dadi wing kang ana ing ngarep mestine uga tau ngrasaake piye rasane ana ing mburi. Dadi wong gedhe tegese duwe pangkat lan jabatan kudu tau ngrasakkake kawula alit. Supaya dadi menang kudu wani kalah ndisik. Wani dhuweni sifat andhap asor ora gedhe sirahe. Dadi pemumpin kudu wani ngrasakake dadi masyarakat cilik kang ora dhuwe apa-apa. Seng luweh penting maneh yaiku ojo dadi wong pelit pailit medhit. Dadi wong kudu gelem mbagi rejekine kaliyan wong kang ora ndhuwe.

Prestasi kang sampun kalaksanan dening manungsa ora bakal teko kanthi mak bedundhuk utawa tiba tiba ( mufa'jaah ) Kabeh ana lakune lan proses kang dawa, ngrasakake rekasa lan sengsara. Tiba tangi wes biasa ana ing urip merga kuwi kabeh lakubkang kudu katindhaake. Aja putus asa lan sedih umpama kita lagi entuk musibahvutawa masalah. Kabeh mesti enek jalan keluatlr utawa carane.nanging kudu sabar nggih....menang saka kalah,unggul ( dhuwur saka ngisor ), gedhe saka cilik. Kabeh kui kudu den elingi nggeh....

Sak umpama manungsa ana ing ndunya iki sadar"kabeh manungsa bakal entuk kamulyan kang kalaksanan kudu nganggo perjuangan lan proses"

Mesti wae ora ana manungsa kang gelo, manungsa kang ķurang trima ing pandhum, mesti wae ora ana manungsa kang putus asa nganti golek saben cara dihalalke. Kabeh tindhak tandhuk manungsa dilaksanaake kanggo tujuan kang wigati lan kudu kalaksanan.

Mesti wae urip ana ing ndunya iki bakal tata tentrem kerto raharjo, ayem lan ora bakal mbedhake kanca. Mesti wae bakal rukun, mesti wae bakal nggolek cara kanthi becik ora arundul - srundulan, ora balap - balapan, ora lirik - lirikan ora saing - saingan.. manungsa meathi bakal golek cara supaya bisa dadi manungsa kang migunani ana manfaate kanggo liyan. Urip bakal luwih sempurna amarga nduweni tujuan kang becik supaya saget migunani kanggo liyan.

Dirasakake dihayati kabeh laku urip ana ing ndunya intine nglaksanaaken proses tindhak - tandhuk supaya dadi luweh kajen lan ana manfaate kanggo liyan.

Migio saget enten manfaate.
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Monday, August 26, 2019

Dados Piyantun Putri ingkang saget Nyimpen Sedanten Permasalahan

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Manungsa ana ing ndunya namung sakderma nglampahi takdir saking gusti Allah SWT. Wonten ing filosofi jawa wonten paribasan kang isinipun inggih punika"urip mung mampir ngombe"wonten ing bahasa Indonesia artosipun inggih punika hidup seperti mampir minum. Wonten kehidupan kang hakiki.lan abadi

Nyerat wonten dalu punika namung dados perenungan kagem kula piyambak. Amargi kanti pengalaman ingkang kawula alami piyambak niki memang kathah nyukani pelajaran kados tiyang sekolah. Kados ingkang sampun kaserat wonten artikel kula wingi kanthi judul"Ngangsu Kawruh wonten Universitas Lelampahan Wilujeng". Mboten angsal ijasah,mboten wonten selembar kertas,mboten wonten nilai 100.ingkang wonten inggih punika penilaian saking gusti Allah kang murbeng dumadi.

Piyantun estri saklerese betah sanget bimbingan,arahan,sedanten nasehat,betah imam kang sae lan sholeh kersane saget dados wanita pilihan.wanita pilihan kang bakal dados ratu keluarga. Amargi bangunan griya bakal kathon sumringah lan ketingal endah menawi ibu saget ikhlas anggenipun rumaos seneng lan ikhlas.

Ingkang naminipun sedih,sayah,gundah gulana hingga merana,risau,resah hingga membuncah,frustasi tiada henti,depresi sampai makan hati(dalam bahasa Indonesia). Sedanten raos niki jujur sanget dados ngrepotake awake dewe piyambak. Miki ingkang kula alami piyambak nggeh.Ayolah jujur kemawon.panci ingkang mekaten ngrepotake awake dewe, enggeh to?


Cubi sareng monggo dipun penggalih kanthi segamblang-gamblangnya. Wekdal ati keraos sedih lan resah pikiran kalut sebabipun mikirke someone hehe... napa tiyang sanes ingkang mboten sesuai harapan.mboten sesuai kaliyan ngimpi kita napa malih ngantos khianat. Mesti mawon ingkang wonten raos emosi tinggi sampai keubun ubun plis mersa tak berguna. Keraos mboten wonten manfaate dalam bahasa ngetrendnya "percuma tak bergun"hahaha..kita sebagai manusia merasa dicampakkan ( halaah....)lan sedanten raos kuciwa ing penggalih sanese.sedaya pemikiran ingkang awon punika saget nyebabake musibah lan malapetaka wonten ing ndunya.Naudlubillah..

Kanthi menika permasalahan kang wonten mboten saget kita pendhem piyambak.umpami kita ceriyos marang rencang nggeh nek saget dipercaya. Menawo mboten lak malah tambah permasalahanipun. Rencang kang paling sae inggih punika Allah SWT. KepadaNya kita kembali.. emut kang maha kuwaos luwih prayogi. Sebab setiap permasalahan kang wonten nuntun awake dewe kersane saget caket malih kaliyan Gusti Allah SWT.

Nangis ..nggeh nangiso umpami pingin nangis.niki ingkang kula lampahi.Ampun keraos kalah lan mboten usah isin kaliyan dunya.mboten usah isin kaliyan ingkang maos artikel niki..hehehe. tenang mawon tumpahan lan loh kang mrebes mili niki mboten simbol kekalahan lan kelemahan.Nanging wajar amargi kita manungsa mboten robot.manungsa kang nduweni ati lan perasaan kang wonten batese.

Mundhuto toya wudlu,gelar sajadah bersujudlah.nyuwun pangapunten ingkang sakestu.tumpahke sedanten beban ingkang sampun menghimpit ati lan raga.ceritakke kaliyan Gusti Allah napa ingkang kita raosaken.nyuwun sedanten penyelesaian ingkang dipun ridhai Allah SWT. nyuwun kanthi raos ikhlas sedanten saget kita lampahi. Ceriyon kaliyan Allah luwih prayogi.amargi manungsa kadang malahan nambah penggalih ingkang mboten sae umpami sedanten cerita wau diceritakke malih kaliyan tiyang sanes.malah tambah masalah to...enggeh mboten?

Mergo niku monggo kita kathahaken raos syukur lan ikhlas nampi pacobane urip. Menawi kita lulus sakestu kita badhe angsal hikmah ingkang luweh sae.pemikiran kanthi bijaksana mboten emosi bakal menatih tindak lampah kita menuju kebahagian dunya lan akhirat.amin

Mugio wonten manfaate.
amin yarobal alamin (yunia 25052017)


sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Sunday, August 25, 2019

Madrasah Indonesia Damel Rujukan Dunia

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Bapak Drs.Saerini, M.Pd.I. wonten ing Diklat Wilayah Kerja ( DDWK ) kaliyan Balai Diklat Keagamaan Semarang kang peserta Diklat saking Guru Madrasah se-Kabupaten Grobogan ingkang antawis 70 peserta Guru.
 
Madrasah Indonesia damel rujukan Dunia

Guru nggadai tugas didik siswa utawi murid, menawi Balai Diklat maringi piwulangan kagem guru. Tugas Balai Diklat menehi piwulangan lan nglatih sedaya guru wonten lingkungan Kementerian Agama ( PNS lan Non PNS ). 

Ing tahun 2017 niki guru dituntut kedah damel Administrasi. Geh napa mboten?

Harapan Bapak Kepala Balai Diklat yaiku Guru bebas Administrasi tunjangan kanthi otomatis tinampi kaliyan sedoyo bapak guru. Guru kudu ana ing sekolahan 8 jam. Senin - Jumat. Nanging mlebet kawit jam 07.00 dugi jam 15.00. Nanging dinten sabtu lan minggu libur. Piye kira - kira, setuju mboten ?
"Maju napa mboten ana ing Negara niku tergantung pendidikanipun"
Negara Irlandia saget dados tuladha. Wonten zaman sakniki guru kedah ningkataken SDM. Soale bab kang wigati kedah mereformasi. Wonten ing Irlandia guru minimal s1 lan s2. Bemten to kaliyan Indonesia taksih kathah guru kang dereng kagungan kualifikasi s1. Data K1 lan K2 ingkang jumlah 48 ewu kang dereng saget diangkat PNS.

Wacana undang - undang kang badhe dirombak kersane guru K1 lan K2 saget diangkat. Dirjen Pendis Prof. Komarudin Amien kagungan visi " Madrasah saget dados Tuladha ing Dunya " ( Madrasah bisa jadi Rujukan Dunia). Kanti kahanan mengkono mau awake dewe kedah kagungan seneng ana ing manah mergo dados guru Madrasah. Madrasah paling kathah madrasah ing Indonesia. Guru madrasah paling kathah wonten ing Indonesia. Islam paling kathah islam ing Indonesia.

Sekawan (4) tuladha madrasah ingkang badhe dipun rencanaaken, yaiku : 
1. Madrasah berbasis IT.  
2. Madrasah berbasia Keagamaan.
3. Madrasah Berbasis Reguler ( paling kathah ing Grobogan )
4. Madrasah berbasis Agama dan Ketrampilan Khusu
 
Mekaten ingkang badhe damel rujukan wonten ing Indonesia. Migiyo wonten manfaatipun. Aamiin
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Nyerat Kreatif Saget damel Obat Raos Kuciwo"Kegalauan"

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Resep kagem penyembuhan raos kuciwa ig wonten bahasa ngetrene inggih punika "Galau" taksih kaliyan judul nyerat.Nyerat panci sae sanget kagem sedaya terapi ingkang sae kagem penggalih ingkang nembe sedih utawi galau? Tepatipun mekaten terapi ingkang murah,ingkang sae,lan hip hip hura ( artosipun mboten usah mbayar biaya terapi/konsultasi kagem piyantun terapis/psikiater/psikolog), cubi dipun penggalih umpami beruntung saget ugi angsal hadiah arto..wow.
napa mboten keren dalam bahasa indonesia ada istilah begini "Kegalauan"yang menghasilkan duit.


Cubi tangklet pak guru Alam Endah kaliyan pak guru lativi abdima nggeh....?
Enggeh mboten pak guru...?????????????? Dipunjawab wonten kelas L1 nggeh..hehe hehe..pangapuntene........ingkang kathah..

Kok saget mekaten?saget ngasilke arto? Temtu saget amargi umpami wonten niat ngoten niku.terus napa wonten bentene kaliyan "resep penyembuh" nyerat kegalauan wonten buku,wonten leptop,utawi nyerat wonten selembar kertas terus umpami dipun suwek ?hmm,panci sakkedik wonten bedanipun,bedanipun ingkang luwih prayogi inggih punika wonten ing gaya bahasa.

Umpami nyerat kegalauan wonten ing buku  niku sifatipun napa entene.mboten diedit mboten diwaos maleh amargi damel awak piyambak.napa napa ingkang diraoske kita serat napa entene tepat lan  Sami persis ingkang kula alami jujur sejujur jujurnya lan pure murni lan asli persis ingkang dipun raosaken. bedanipun wonten ing caranipun nyerat lan cadanipun ngagem bahasanipun. Saget mawon buku harian  kaliyan gaya bahasa vulgar lan seronok.toh namung kula ingkang ngertos lha.....sejauh umpami ingkang nyerat teledor saget piyantun sanea ingkang maos.lan ini saget kalebet kasus mosok buku harian diwaos tiyang sanes normalny buka harian janipun sebuah rahasia pribadi....


Sami kaliyan nyerat kegalauan wonten ing selembar terus disuwek.tulisan lan seratan kang didamel saget luwih parah artosipun bahasane sakwontene sekenanya,luweh lugas.toh mangke geh disuwek.toh mangke menawi disuwek mboten bakal wonten ingkang maos.terus mboten wonten kelanjutan ingkang sampun kaserat niku napa?Allah  SWT lah lan penulis ingkang mangertos.

Kesimpulanipun nyerat kegalauan wonten buku harian lan nyerat kegalauan wonten selembar kertas terus dipun suwek sami nggadahi tujuan.napa tujuane inggih punika dipun konsumsi pribadi.mboten wonten tujuan disampaikan kagem kalayak ramai. Menawi wonten saklajengipun dipun pyblikasikan winten ing khalayak ramai. Wonten karya buku harian karyanipun Anne Frank.mesti mawon sampun melalui proaea pengeditan kanti tujuan mboten wonten ingkang dipun sakiti lan merasa disakiti.
Minggo sami latiham nyerat pengalaman pribadi kados ingkang nyerat nembe galau hikz)

Nah, resep penyembuh negative thinking inggih punika "nyerat nyerat sedaya bentuk kegalauan dados tulisan kreatif"

Monggo sami sinau lan ngangsu kawruh sareng-sareng. Sinau nyerat kersane saget bermanfaat.

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Ngangsu Kawruh wonten ing Universitas Lelampahan Wilujeng

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Ndalu niki kanthi raos kados biasanipun kula mboten saget bobok.Akeh seng dak rasakke.Bilih manungsa urip kuwi amung bebasan "mampir ngombe"kabeh skenario sampun sami kaserat dening Allah Swt.
Iki mau seneng sesuk sedih.lan sak walike


Raosake wanci kita mirsani ulam wonten ing kolam. Ulam wontem ing kolam kados sami remen wonten ing kolam. Nanging ulam gej saget sami rebutan maeman, sami menangan ingkang alit kalah kalih ingka g gedhe. 
Monggo dipun penggalih piyambak.

Jawah mboten badhe jawah teras.Udan ora sakteruse menehi musibah kanggo manungsa.Monggo sami mirsani para kadang tani ugi remen sanget menawi dipun sukani udan.Udan rintik rintik lan gerimis menehi raos shahdu ing penggalih.

Ngrasakke mbok bilih menawi wonten manungsa kadang kedah ngraosake dawah.
"Dawah"ana ing artosipun inggih menika ngraosaken lelampahan ingkang wonten ngandap tegesipun panci mboten kagungan napa napa. Proses niki ledah dilampahi kanthi sabar lan kedah nyaketi kaliyan Gusti Allah kang maha kuwaos. Mboten teras putus asa.mboten kagungan semangat urip.nanging kedah kuantitas ibadah lan sosial kemasyarakatan kedah dipun tata.

Manungsa wonten ing masane kedah sinau wonten "Universitas Lelampahan wilujeng" wonten ing bahasa Indonesia inggih punika Universitas Kehidupan. Wonten universitas niki mboten kedah angsal nilai sae ananging kita supados lulus kanthi saget mekdal saking masalah kanthi peepadhang,sabar,ikhtiar dados piyantun ingkang luweh sae. Soal ingkang sampun kalampahan kedah saget nyelesekke kanti raos ikhlas lan sabar.

Ikhlas lan sabar mboten gampang kita tampi nanging kedah nglampahi sedanten prosesipun. Wonten kalanipun kita diina,dipoyoki,mpun sedanten mboten wonten ingkang sami leres.nanging sepindah maleh pandangan manungsa niku mboten penting. Niki kang saget dados pemikiran bilih ingkang paling pebting pandanganipun Allah Swt.
Monggo kita sami sinau wonten Universitas Kehidupan. Supados kita saget ikhlas tinampi sedaya lelampahan lan saget murugi cara ingkang sae lan bijaksana.

Tabuh tiga wulan mei tanggal 25 Mei 2017
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Friday, August 23, 2019

Mengasah Karakter Santun dengan Bahasa Krama

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Bagi orang jawa, tak bisa dipungkiri bahwa dengan berbahasa Krama, seseorang akan terlihat lebih santun dan layak di ajeni. Coba kita rasakan sekali lagi, bagaimana hati ini berbisik halus ketika mendengar siswa kita berkomunikasi menggunakan bahasa krama dengan kita, tiba-tiba hati kita jadi teduh, hal ini berbeda jauh dengan suasana saat mendengar siswa kita berbahasa ngoko, atau berbahasa Indonesia sekalipun.

Ajining diri Gumantung saka lathi” Hmm.. Harga diri seseorang memang sangat tergantung atas ucapannya. Dalam budaya Jawa tentunya Kalimat ini sering kita dengar. untuk itu alangkah baiknya jika Istilah tersebut juga diterapkan kepada anak didik kita. Zaman sekarang sangat sulit sekali menemukan anak – anak yang berdialoq dengan bahasa Jawa apalagi krama. Padahal keadaan ini adalah tanggung jawab kita sebagai Guru. Kita dituntut untuk merubah keadaan  yang sangat memprihatinkan ini. Apakah kita akan diam berpangku tangan? Tentu tidak khan.

Menurut Jacobson (dalam Alwasilah 1993:89) menyatakan beberapa fungsi ujaran sebagai sarana komunikasi. Dimana berfungsi sebagai emotive speech, Phatic Speech, retorical speech (ujaran berfungsi memengaruhi dan mengkondisiskan pikiran dan tingkah laku para penanggap tutur) metalingual speech dan poetic speech. Disini peran bahasa kromo pada ranah poetic speech dimana ajaran yang dipakai dalam bentuk tersendiri denganmengistimewakan nilai – nilai estetikanya.

Sebagai orang Jawa kita harus terus melestarikan budaya Jawa. Karena Bahasa Jawa itu adalah merupakan bahasa Ibu. Tidak akan hina kita kok jika kita memberi contoh kepada anak didik kita dengan berbahasa Krama. Ini bisa kita terapkan dirumah, sebagai awal pendidikan karakter. Sebagai Ibu dan ayah dari anak kita kita terlebih dahulu memberikan contoh.Jika sudah diterapkan di lingkungan keluarga tentu imbasnya akan mengalir sendiri kesekitar sekolah dan masyrakat.


Kita sebagai masyarakat timur yang menjunjung tinggi nilai sopan – santun tentulah tidak akan rela jika sebuah kebudayaan Bahasa Ibu yakni Bahasa Jawa akan menghilang dari hati kita. Fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, hal ini disampaikan oleh Jacobson ( dalam Al dengan wasilah chaedar,1993:89 ) menyampaikan beberapa fungsi ujaran sebagai alat komunikasi. Diantaranya “Poetic Speech” ujaran yang dipakai dalam bentuk tersendiri dengan mengutamakan nilai estetik.
Dalam keaadaannya keadaan didalam masyarakat Bahasa krama sekarang menjadi bahasa gado – gado. Saya pusing sendiri terkadang mendengar teman berkata Bahasa Jawa rempong terus kelamaan. Makanya saya memilih dengan menggunakan bahasa Indonesia saja secara umum tidak banyak aturan.

Sebenarnya Bahasa Jawa krama itu tidak sulit, tetapi karena kita jarang menggunakan. Maka kita tidak terbiasa. Mulai berkurangnya pemakai bahasa jawa terutama dikalangan anak- anak dan anak muda, membuat nilai plus didalam pergaulan karena dianggap mempunyai kemampuan menguasai bahasa krama yang santun yang dibilang banyak orang sulit dipelajari.Dan anak yang berbahasa krama mendapat prestasi dan angka plus dimasyarakat.

Untuk itu tidaklah salah jika kita sebagai orang tua memberikan bekal Bahasa Krama untuk putra putri kita tercinta, agar didalam kehidupan bermasyarakat lebih diajeni dan lebih halus pekertinya. Tanamkan sejak dini “Budaya berbahasa Krama”
Selamat mendampingi putra – putri tercinta dalam mewujudkan budaya santun.

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Wednesday, August 21, 2019

Sewelas Filosofi Piyantun Jawi

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Wonten ing kalodangan dalu punika. Kawula nyubi nyerat khasanah filosofi Jawi ingkang sae sanget damel pangeling utawi pangemut bilih manungsa wonten ing alam donya niki kedah kagungan pangroso. Amargi sejatine mboten wonten gunane ilmu lan jabatan dhuwur umpami kita mboten kagungan "pangrasa" Pangrasa ageng sanget manfaatipun kagem tindhak tandhuk kita supados wonten rasa tepa selira kaliyan tiyang sanes. 

Sewelas Filosofi Piyantun Jawi

Pada kesempatan malam hari ini dengan segala kelelahan dan penat seharian bekerja. Saya ingin mencoba menulis tentang khasanah budaya jawa "Sewelas filosofi piyantun Jawa" kang sarat akan makna dalam kehidupan. Sebagai manusia kita harus mempunyai perasaan hati yang halus dan perasa. Sikap ini perlu karena tidak ada gunanya kita hidup punya ilmu, ijazah tinggi dan jabatan bila kita tidak mempunyai rasa hormat dan memahami apa yang dialami oleh teman atau rekan disekeliling kita. " Pangrasa " mempunyai keajaiban dan manfaat yang besar bagi kita.
Pangrasa sangat diperlukan untuk saling menghormati sesama manusia.
Monggo ...ngetike kalih hp heheh..

1.Alon-alon waton kelakon.
Artosipun alon - alon seng penting selamet
Ketoke sederhana ananging ukara iki duweni maksut kang njero banget
(Gesang ana ing dunya ana macem - macem ujian kang kudu diadepi.Kabeh pepingin kudu dilakoni kanthi sabar supaya tindak - tanduk kita duwe ati - ati.
(pelan-pelan asal selamat. Kedengarannya simpel ya tetapi sebenarnya filosofi ini memiliki makna yang mendalam. Di sini kita diajak untuk selalu berhati-hati, ulet, waspada, dan berusaha dalam menjalani hidup)

2. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan,     aja aleman.Tegesipun dados manungsa aja gampang gumun( heran ) kaliyan napa mawon peristiwa kang kalampahan.ojo getunan istilah jawa kang artine menyesal.

(Kita jangan mudah heran, mudah menyesal, mudah terkejut, dan manja. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dapat menerima semua keadaan. Sehingga kita tidak akan membuat masalah buat diri kita dan diri orang lain)

3. Sapa nandur, bakalan ngunduh.
Sinten kang nandur bakale seng arep manen apa kang ditandur. Nandur kabecikan seng bakal diunduh uga kebecikan. Sakwangsule sinten kang tumindak ala karo kiwa tengen ana ing titi wancine kabeh laku kui betahaken tanggung jawab.

( Istilah ini bicara  soal karma. Bagi siapa yang mengumpulkan kebaikan maka suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Orang yang banyak membantu orang lain, dia akan mendapatkan karma yang baik suatu hari nanti. Kita diajarkan untuk berlomba menanam kebaikan di manapun kita berada. Ini juga bermakna kerja keras kita yang akan berhasil kelak)

4. Nerima ing pandum.
Narima kabeh kang tinampa kanthi ikhlas. Senajan apa kang ditampa awujud kadadeyan kang ora disenengi. Apa maneh kabeh kang diarep- arep utawi dikarepake kalaksanan.

(Filosofi tersebut artinya menerima segala pemberian. Kita sebaiknya bisa ikhlas dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Hal ini ditunjukkan khususnya agar kita tidak menjadi orang yang serakah dan menginginkan hak milik orang lain.)

5. Urip iku urup.
Gesang kita ana ing alam dunya kudu semangat.semangat mbiyantu sapa wae kang ana ing sakkiwatengene awake dewe.

(Hidup itu harus menyala. Jika mengikuti filosofi ini, kita diajak untuk membuat hidup kita menyala dengan membantu orang-orang di sekitar kita. Intinya kita harus bisa memberi manfaat baik itu hal kecil maupun hal yang besar.

6. Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka.Aja rumangsa pinter mundhak keblinger.aja tiba mundhak cilaka. Aja akal nk ra gelem cilaka.
Manungsa seng cendhek ora gampang sombong kaliyan kahanan.
(Jangan merasa paling pintar biar kita tidak mau salah arah dan jangan suka mencurangi biar kita tidak mau celaka. Jadi ingat koruptor sama orang yang mencuri. Mereka paling pintar dan salah arah, mereka juga mencurangi banyak orang, makanya jadi celaka. Kita harus bisa selalu rendah hati)

7. Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspodo.
Filosofi ini didapat dari kitab Ronggo Warsita pujangga dari tanah Jawa. Arti dari filosofi tersebut adalah orang yang paling beruntung itu orang yang selalu ingat kepada yang Kuasa dan berhati-hati dalam menjalani hidup.

8. Ngunduh wohing pakarti.Manungsa bakal ngrasaake akibat wohing tumindake dewe.
Semua orang akan mendapatkan akibat dari segala perilakunya sendiri. Jadi, kita tidak perlu menyalahkan dan mencari kesalahan orang lain karena bisa saja itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan sendiri. Jadi, kita harus ingat untuk berhati-hati dalam betindak.

9. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha.
Tanding ananging ora duwe bala menang tapi ra gawe cilik atine wong, sekti tanpa ilmu, sugih nanging ora duwe duwet.

Menyerbu tanpa bala tentara, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan merupakan arti dari filosofi ini. Makna dari kata-kata tersebut adalah kita sebaiknya menjadi pemberani meski berjuang sendirian dan selalu menjaga wibawa serta selalu bersyukur.

10. Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana.
Arti dari filosofi ini adalah kehormatan diri berasal dari lisan dan kehormatan raga berasal dari pakaian. Bagi orang Jawa cara berpakaian itu menentukan kehormatan raga dan cara berbicara menunjukkan kehormatan diri seseorang. Penampilan dan ucapan kita mempengaruhi bagaimana orang bereaksi dan menghargai kita.

11. Becik kethitik ala ketara.
Filosofi yang satu ini artinya kebaikan akan terlihat dan kejahatan juga akan nampak. Semua perbuatan akan nampak tidak peduli itu baik maupun buruk. Ini adalah ajaran untuk kita agar memperbanyak perbuatan yang baik. Jika berbuat buruk dan disembunyikan, maka suatu saat perbuatan itu juga akan terbongkar.
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Sinau bahasa Jawa lewat Pengetan Dinten Kartini

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
 
Para remaja putri, adik,mbak, calon ibu lan ingkang sampun dados ibu. Tanggal 21 Aptil Dipunpengeti dados dinten Kartini.

Wonten madrasah utawi sekolah umum siswanipun sami ngagem kebaya. Nanging pengetan hari kartini ora mung kudu ngagem kebaya ingkang sae.Ananging kedah emut kaliyan sedanten perjuangan Raden Ajeng Ayu Kartini. Kartini salah setunggale wanita Jawa kang mijil saking tlatah Jepara.Zaman biyen Para bangsawan migunaake bahasa Jawa kanggo bahasa saben dinane.
 
Sinau bahasa Jawa lewat Pengetan Dinten Kartini

Kartini sosok ayu kang kita mangertosi bilih Kartini miyos tanggal 21 april 1879 ing Jepara. Suargi wonten ing Rembang.Jawa Tengah 17 september 1904 (wonten yuswo 25 tahun).Raden Ajeng Ayu inggih punika Tokoh Putri Jawa lan pahlawan Nasional Indonesia. Kartini dados pelopor Wanita Pribumi.Raden Ajeng Ayu Kartini saking keluarga para priyayi utawi Bangsawan Jawa. Putrinipun Raden mas Adipati Ario Sastroningrat, patih kang diangkat dadi Bupati Jepara menawi bu Kartini M.A Ngasirah. Kartini putri no 5 saking sewelas bersaudara. Kartini Putri mbarep. 

Sejarah pengetan dinten kartini kapundhut saking dinten lairipun Kartini. Pramila ing saben tanggal 21 April menika masyarakat Bangsa Indonesia mengeti dinten kartini. Sedaya niku amung saking perjuangan Raden Ajeng Kartini ingkang sampun ngangkat derajatw kaum hawa Indonesia ngantos sami kaliyan derajate kaum hawa. 

Asli perjuangane Raden Ajeng Ayu Kartini pranyata sakeatu saget kaleksanan, sampun kathah wanita kang sekolah,dados pemimpin, kathah wanita kang kagungan jabatan penting dados pemimpin. Kawontenane Raden Ajeng Ayu Kartini nuwuhale hasil kang kasebut "Emansipasi Wanita" ingkang artosipun ngangeninng hak panggesangan sami antawisipun kaliyan priya. Dipun lajengaken piyambak geh contonipun? 

Emansipasi wanita kang kasebat wau ampun dados kita sebagai Ibu terus supe kaliyan jati diri lan tugas ingkang luwih penting lan utami. Tugas niku mboten sanes inggih punika tugas sebagai Ibu rumah tangga. Kang kedah ndampingi putra lan putri kita ong tengahing gesanh(hidup). Kartini masa modern kedah saget maringi tuladha kagem putra-putrinipun. Kabeh mau bisa ditindakkae kanthi ngaltih kang putra kaliyan ilmu basa krama kanti tujuan nglestareake budaya bangsa. Lan bahasa ibu yaiku Bahasa krama. 

Wonten istilah "Ajining diri gumantung saka lathi" hmmmmm....... dalam Bahasa Indonesia artinya harga diri seseorang memang sangat tergantung atas ucapannya. 

Wonten ing budaya Jawa sesanti niki sering dipunucapaken. Kanthi menika kita sebagai Ibu saget nerapaken wonten ing keluarga ingkang penting inggih punika ngajari kang putra sinau lan nerapake ngenddikan kaliyan basa krama. 

Amargi kahanan niki dados tanggung jawab kita dados Ibu.Mergi pendidikan dipun mulai saking pendidikan keluarga.
 
Kendel mirsani kahanan ingkang sakmenika damel manah lan ati sedih mergo katha bocah kangboten nduwenj unggah-ungguh basa lan ora duwe tepa selira kaliyan tiyang kang luweh sepuh. 

Tugas dados piyantun Jawa inggih punika nglestareake budaya Jawa, AMarga Bahasa Jawa dados Bahas Ibu. Monggo dipun terapaken geh wonten keluarga piyambak piyambak. Aypayanw mremen wonten sekolah lan masyarakat. menawi mireng bocah mraktekale bahasa krama lak nggeh dados ayem toh wonten manah.
 
Monggo ibu kartini modern.kita sami belajar bahasa krama.

Mskaten saking kawula mugi saget dados piweling kagem awake kula piyambak lan Ibu Kartini Modern.

Ampun ninggal budaya jawi geh...
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Cerita Wayang

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

 Pandhawa Lima

Wayang kang sampun misuwur ana ing masyarakat iku lumrahe cerita kang critakake jaman wayang Mahabarata. Lan cerita Ramayana.Cerita Ramayana anane luwih dhisik nanging prayata kanggone puyantun jawa crita wayang Mahabarata katon luwih digandrungi utawa disenengi. Bab iki kabuktekake kanthi wontene paraga wayang utawa gambar wayang kang dipasang ing saben omah,sekolah awet jenjang SD/MI,SLTP/MTS,SLTA/MA/MAN. ana ing tembok saben kelas sampun cumepak gambar wayang.
  

 
Ingkang paling okeh dipasang yaiku tuladha paraga cerita wayang mahabarata Kaya mangkono iku nuduhake Manawa kang duwe omah pancen wis tepung lan nduweni tokoh kaya kang di idolakake iku. Tokoh Wayang Pandhawa lima akeh digandrungi anq ibg masyarakat.mergo nduweni sifat kang adiluhung lan saget bisa dadi tuladha tauladan ana ing pasrawungan masyarakat. Lan panci tauladan ingkang sae niku panci perlu.

Ana ing cerita pawayangan tuladha wayang Pandhawa sanget misuwur. Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa Lima.
Satria pandhawa kang kapisan yaiku Punthadewa utawi yudhistira minangka putra pambayun, watak ambeg darma lan nrima ing pandum sarta adoh ing hawa kamurkan. 
Bima sena Utawa Werkudara kanggedhe dhuwur lan gagah prakosa kang nomer loro, kang angka telu yaiku Raden Arjuna Kumbang Ali-ali kang kondhang ngganthenge, prigel lan trampil manah minangka panengahe Pandhawa, dene kang pungkasan yaiku Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar kang uga duwe watak utama, ambeg darma, lan luhur bebudene. Wiwit cilik mula wis katon luhuring budi,seneng tetulung, welas asih marang sapadha wong kang nandhang kasangsaran.
 
           Raden Puntadewa iku peparab liyane Yudhistira, Dwijakangka, Gunatalikrama, Darmakusuma, kratone manggon ing Ngamarta utawa Indraprasta. Panjenengane kagungan garwa Dewi Drupadi putra putrine Raden Drupada, ratu ing Negara Cempala utawa Pancala. 
Werkudara satriya ing Jodipati garwane aran Dewi Arimbi. Arjuna satriya ing Madukara garwane Dewi Sembadra lan Srikandi. Nakula Sadewa satriya ing Sawojajar. Cethane Pandhawa lima iku watak lan tindak tanduke kena kanggo tepa patuladhane para kawula mudha. Apamaneh kadigdayan lelimane mujudake satriya kang pilih tandhing.
            Nalika dadi muride Pandhita Durna, Pandhawa wis bisa ngatonake kepinteran lan keprigelane. Raden Arjuna prigel menthang gandhewa lan trampil migunakake keris. Raden Werkudara dhasar gagah prakosa kondhang kagungan sanjaya kuku Pancanaka lan gada rujak pala. Pandhawa katon luwih prigel keimbang murid liyane. Ewasemana, ora tau lan pancen ora  seneng pamer kadigdayan.Malah watake andhap asor lembah manah lan ngajeni marang sapepadhane.
            Akeh lelakon kang dilakoni  Pandhawa kasengsaran iku mau dituwuhake saka Kurawa kang kepingin nyirnakake Pandhawa. Wusanane kabeh kasangsaran iku bisa kasil kabengkas lan kuwat dilakoni. Beda banget karo Kurawa sing ora kuwat nglakoni.
         Pranyata menawa dideleng ing antarane Pandhawa lan Kurawa iku isih kadang, sebab Pandhawa iku putrane Prabu Pandhudewanata. Sedenge Kurawa iku putrane Prabu Destrarastra. Prabu Pandhu Dewanata iku kaprenah adhine Prabu Destrarastra.
           Apa sebabe dene ing antarane kadang  Pandhawa lan Kurawa ora bisa rukun? Iki  amerga Dewi Gendari kepingin digarwa dening Prabu Pandhu Dewanata nanging kena apa kok malah diwenehake marang kangmase sing wuta iku ?. Mula banjur nibakake pangipat-ipat manawa besuk saturun-turunne bakal dadi mungsuh bebuyutan. 

Dipetik saka berbagai sumber. Migio wonten manfaatipun.amin
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Monday, August 19, 2019

Diklat Tekhnis Substantif Peningkatan Ketrampilan KTI Kagem Guru Madrasah

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
 DDWK-KTI-Kemenag-Grobogan

Diklat ana ing wilayah kerja kang ana Bahasa Indonesiane asring dijenengke DDWK (Diklat Di Wilayah Kerja) kang diselenggarakake Balai Diklat Keagamaan Semarang, banget nyaossake rasa seneng kanggo Guru Madrasah ana ing Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.

Diklat kang rencanane arep dilaksanakake antarane tanggal 18 april 2017 tekane tanggal 22 April 2017 iki nduweni pinen-pinten tujuan yaiku : Menehi Semangat ( Motivasi ) kanggo guru Madrasah, Musyawarah atau rembuk , Sinau bareng kangge ningkatake kompetensi guru, Nyinaoni 10 macem Karya Tulis Ilmiah, Ngulomboro ilmu supaya isa ngrasakke endahe pemandangan ... eh ampun salah maksute nek kene yaiku masalah Karya Tulis Ilmiah supaya bisa mpraktekake ana ing Pendidikan Madrasah. 

Peserta Diklat KTI (Karya Tulis Ilmiah) Kementerian Agama kabupaten Grobogan kang manggon ana ing Hotel FRONTONE Purwodadi, Jalan Gajah Mada No.89 Kuripan Purwodadi cacahe ana 70 peserta. 35 saka Guru Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah lan 35 saka Madrasah Ibtidaiyah.

Ana ing sambutan pembukaan, Tim panitia menehi pesen “monggo dimanfaatake wektu limang dina iki kanggo sinau bareng lan aja dilirwa’ake“ merga liyane ilmu uga bakalan ana piagam, Mestine kabeh mau ora ditampa kanthi gampang ana syarate yaiku nggarap soal post test, Nilai afektif kasregepan lan kadisiplinan.

Ana ing Sambutan Sakdurunge mbika acara Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Grobogan ngaturi Pesen yaiku : Peserta kudu akeh syukure merga diwenehi fasilitas saka Balai Diklat Keagamaan Semarang, peserta ampun mbolos, mboten angsal ngantuk ana ing kelas merga bakale enek seng lulus lan ora lulus, Kudu semangat gawe karya Tulis Ilmiah sakrampunge kegiatan merga bakal enek tindak lanjut lan monitoring saka Balai Diklat Keagamaan semarang kang bakal diwakilake 5 Peserta kang isa nyiptaake Karya Ilmiah, Modul, utawa buku pelajaran, Merga piagam uga bisa kanggo Naikke Pangkat kudune luweh semangat.

KTI-Kemenag-Grobogan

Katrangan lan penjelasan saka Perwakilan Balai Diklat Keagamaan Semarang Dr.Hj.Siti Rohana yaiku Guru gadah tuntutan supaya bisa ningkatake Kompetensi Afektif, Kognitif lan Psikomotorik. Raos syukur kudune tumemplek ana ing atine kabeh peserta Diklat, mergo ora saben guru oleh melu Diklat KaryaTulis Ilmiah kados mekaten.

Mekaten saking kula, merga taksih latihan monggo sumbang sih utawi saran kula tenggo kangge Catatan Diklat Tekhnis Substantif Peningkatan Ketrampilan Karya Tulis Ilmiah Kagem Guru Madrasah meniko.
Ariska Zahara (Guru Mts/MA Nasyrul Ulum).
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Cara Gampang Sinau Aksara Jawa

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Aksara Jawa, uga dikenal minangka Hanacaraka lan Carakan, iku salah siji saka aksara tradisional Nusantara dipun ginakaken kangge nulis basa Jawa.

Kanti teknologi jaman ingkang sampun soyo maju, Sinau Aksara Jawa sak meniko saget saking pundi kemawon. Salah setunngalipun saget kanthi ningali video.

Sumangga dipun pirsane video Cara Gampang Sinau Aksara Jawa ing ngandap puniko :


Pripun?
Saget dipun pahami nggih?
Mugi manfaat
matur suwun
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

SKL Lan Standar Isi Basa Jawa SD/MI Kurikulum Kalih Ewu Tigo Welas

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Kados ingkang sampun kita mangertosi bilih sak meniko kurikulum sampun gantos. Kurikulum ingkang enggal dipun arani Kurikulum Kalih Ewu Tigo Welas.

Meniko Standar Kompetensi Lulusan lan Standar Isi Basa Jawa kagem SD/MI Kurikulum Kalih Ewu Tigo Welas :
Mugi-mugi wonten manfaatipun,...
Ingkang ngersa'ake file SKL Lan Standar Isi Basa Jawa SD/MI Kurikulum Kalih Ewu Tigo Welas, sumonggo klik MRIKI

Matur sembah nuwun
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Sinau Nembang Nganggo Basa Jawa

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Wancine wes bengi tapi mripate ora bisa merem ....
Hmmmm Po sinau maneh ya..??
Ketone enek lagu anak anak judule naik kereta api apa ya ...
Coba coba ayo dijajal digawe Basa Jawa ..


 
Lagune mangkene : 

Naik kereta api
Tut tut tut Siapa hendak turut
Ke Bandung Surabaya
Bolehkah naik dengan percuma
Ayo kawanku lekas naik
Keretaku tak berhenti lama

Menawa di didadeake Basa Jawa dadi mangkene :
Ayo numpak sepur
Tut tut tut
Sapa seng arep melu
Neng Bandung Surabaya
Opo oleh numpak ora mbayar
Ayo kancaku ndang numpak
Sepurku ora mandheg sue

Karo dipraktekake sak kelas yo ...

bisa karo tangane anak anak didokokake pundak. Soko ngarep memburi. Bisa mglatih kekompakan lho ...

Heheheee asyik to sinau nembang basa jawa?


Tembang puniko saget dipun praktekaken kagem anak Paud, TK/RA, lan anak Madrasah Ibtidaiyah ... enggeh saget ugi.

Matur suwun
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Saturday, August 17, 2019

Driji Lima

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Filsafat jari.
Otak atik mathuk.
Tangan ndhuweni limang driji, yaiku Jempol, Penuduh, Penunggul, Manis dan Jenthik :
  • Jempol ora ana gunane nek liyane menawa driji lima ora gembrayah utawa obah. 
  • Penuduh tegese wong kang bisa dadi panutan utawa contoh kang becik kanggo liyan.  
  • Penunggul tegese ojo adigang adigung adiguna, ojo unggul-unggul, aja sombong.
  • Driji manis tegese aja ndhuweni rai manis kang kebak ngapusi utawa Kepura-puraan alias lamis. Tegese aja seneng ngapusi lian seneng menehi pasuryan manis manis utawa katon ngajeni, padahal atine drengki.
  • Jenthik tegese ora seneng ngotak atik wong liya. Ojo seneng usil karo kancane.

Predikat jempol paling apik bakal ana amarģa ana driji cacahe papat.kabeh driji obah lan ana fungsine dewe dewe. jempol ora mungkin bisa dewekan tanpo driji liyane.

Driji kui bisa dadi guru sejati kang asring diucapake , ora "ngeh" ana ing urip ing alam donya

Nek kurang fungsine tambahana yo...

Matur sembah nuwun.
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Tembang Macapat

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Rolas Tembang Pocung kanthi Tema Pendidikan
Tembang Macapat iku ana 11 macam.Dipun purugi piyambak geh ...

Ing kene aku arep nyoba nyebutake 9 tembang Pucung Kanthi Tema Pendidikan. Nanging sakdurunge aku arep mbahas tembung pocung luweh ndisik.

Pocung yaiku salah sijine saka 11 macem tembang macapat. Sewelas tembang macapat sing luwih / paling sederhana utawa ringkes. Pucung isa dijenengake pocung.

Tembang macapat pucung duweni watak Janaka (guyonan). Tembang Macapat pucung isa uga digunakake kanggo cangkriman bab kang lucu liyane. Tembang iki uga akeh digunakake kanggo menehi kandan apa pitutur kang isine bab ajaran kanggo manungsa supaya mampu utawa bisa urip kamulyan Tata Tentrem kerta Raharjo lahir lan batine.

Tembang pucung menehi pesen supaya ngelmu kang becik bakal ana gunane , bakal menehi manfaat kanggo awake dewe lan kanggo liyan, ilmu bisa ngrubah bab kang olo dadi apik kanthi dasar budi pekerti, unggah-ungguh lan tata krama marang sapada, ilmu uga bisa ngalahake bab kang nista dadi suci ana ing dunya iki.

Hmmm,,, apa maneh y kira – kira?
Gawe tembang pucung kudu nganggo aturan yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. 
A.Guru gatra : cacahing larik ana ing tembang
B.Guru wilangan cacahing wanda utawa kecapan saben gatra ing saben     sakpadha.
C.Guru lagu :tibaning swara vokal ( a,i,u,e,o ) saben gatra ing saben sak padha,

Paugeran kang kudu dieling – eling

Guru gatra : 4

Guru Wilangan : 12, 6, 8, 12

Guru lagu : u a i a


Tuladha tembang pocung kanthi tema pendidikhan yaiku :

#1#
Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budaya pangekase dur angkara

#2#
Dadi wong kudu sregep sinau
Aja dho sembrana
Ilmu mesthi migunani
Kanggo awake dewe bangsa lan negara

#3#
Yen sinau aja karo turu
Atine seng bungah
Supaya ngelmune becik
Lakonana kanggo uripmu kang mulya

#4#
Murid iku wajib bekthi lan mituhu
Pituturing dwija
Sabarang reh ngati – ati
Tata krama empan papan katindakna

#5#
Sapa iku ora seneng ngudi ilmu 
Uripe rekasa 
Senenge kepati – pati
Ora sugeh ananging ora rumangsa

#6#
Dadi bocah kudu sregep sinau 
Ben oraa rekasa 
Sinaune ditenani
Yen wes sukses aja lali wong tuwa

#7#
Sholat iku kewajiban ingkang laku
Lekase ket pajar
Ibadah kang pancen wajib
Sholat iku cagake agama

#8#
Urip iku madep mantep lan mituhu
Jo podho sembrana
Nyembaho marang kuasa
Manungsa mung ngundhuhi wohimg pakarti

#9#
Ana weling saka bapa kalih biyung
Aja seneng lunga
Jemehne lungane bengi
Yen dilanggar cah ayu iku bebaya

Saiki latihan gawe tembang pocung dewe ya .....isa opo ora ya...? carane gawe nggunakake paugeran tembang kang wes cumawis.yaiku guru gatra, guru wilangan lan guru lagune ojo dilirwakake .

Ing ngisor iki aku njajal gawe dewe,,,,

#10#
Bocah sekolah aja wegah sinau
Ayo nulis maca
Aja lali dedonga
Murih urip kerta raharja lan mulya

#11#
Bocah sekolah kudu gelem sinau
Tugase gembrayah
Kudu diwenehi biji
Tekan omah diaturna Bapak lan ibu

#12#
Aku seneng lan bungah bisa sinau
Selarik tak eja
Setiti lan ngati – ati
Rasane bungah bisa sinau maca 

Mekaten saking kula mugio saget wonten manfaate.
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info

Angka Ayu 170717 dados Dinten Sepindahan MATSAMA

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info
Assalamualaikum Wr.Wb

Sugeng sonten sedaya pemerhati Pendidikan Madrasah lan sedaya ingkang remen maos. Dinten niki Sedanten sami sibuk mempersiapkan / nyiapake keperluan putra / putri ingkang sami dipun tresnani amargi putra - putri kita inggih calon masa depan ingkang luhur wonten Keluarga, Masyarakat, Bangsa lan Agami. Dinten niki  titi mangsa :17 Juli 2017 dados dinten  kang dados sepindahan awal mlebet Sekolah / Madrasah.

Wekdal punika taksih wekdal sepindahan mlebet wonten Madrasah. Sampun radi dangu kita ngraosaken libur siam, libur lebaran kaliyan libur Tahun Ajaran 2016 / 2017. wonten ing kalodangan siang menika monggo sami nata niat wonten ing manah kita piyambak - piyambak.  Supados Tahun ajaran enggal inggih punika tahun ajaran 2017 / 2018 niki Monggo kita tilar sedaya ingkang kirang sae. Sumonggo sareng - sareng dherek mbiyantu didik putra - putri bangsa supados dados generasi Islami ingkang sami kagungan tata krama lan tepa selira lan mboten nilar kwaruh agamanipun. 

Kagem sedaya bapak Guru wonten ing BGM L Pak guru Lativi, Pak guru Alam Endah, Pak guru Al-Fata, Pak guru Masdad, saha rencang ingkang kawula tresnani bunda amel, mb ayu, bu Nining, pak Taufiq, lan rencang sedanten ingkang mboten saget kula sebat. Menika ingkang saget kula aturaken mongga koreksinipun amargi taksih kathah kirangipun. Sedaya sumbang saran kula tampi kanti raos bingah.

Mugi ingkang kula serat menika mboten telat geh. Maos seratan Bapak Guru Lativi AI wonten ing Abdi Madrasah saget damel inspirasi kawula bilih saben Madrasah wonten ing Negeri niki dinten niki ngawontenaken kegiatan MATSAMA mboten purun kentun MTs/MA Nasyrul Ulum wonten ing desa Terkesi, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan.


Enjang wau wonten ing tabuh 07.30 Madrasah ngawontenaken Upacara Pembukaan Kegiatan MATSAMA. Kegiatan Masa Taaruf Siswa madrasah ( MATSAMA ) menika mundhut tema " monggo sami berprestasi kaliyan ngaji kagem berbagi, Berbagi mboten wonten ruginipun ( Ayo Berprestasi dengan Ngaji untuk Berbagi, Berbagi tak Pernah Merugi). Acara pembukaan MATSAMA dipun bika kaliyan Bapak Kepala Sekolah MTs Bapak Drs. H. Suntono, S.Ag dipun simbulaken kaliyan pemasangan tanda peserta MATSAMA kagem MTs lan Peserta MA. Ingkang terakhir dipun wontenaken pelepasan Balon kang dados simbul pembukaan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah ( MATSAMA ).

Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah dilaksanaaken wonten halaman Madrasah kang dipun dhereaken saking siswa Madrasah Tsnawiyah saking kelas VIII - IX lan kelas VII peserta inggal saking MTs. Ugi Kelas XII lan kelas XI Madrasah aliyah lan calon siswa kelas X.Peserta didik inggal Matsama jumlahipun 199 siswa. 138 saking peserta Madrasah Tsanawiyah lan 61 saking siswa siswi Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum. Maksutipun kegiatan Matsama dipun laksanaaken inggih punika maringi kwaruh lan pengenalan kagem siswa tentang lingkungan Madrasah. sakderenge masa aktif Tahun Ajaran 2017 / 2018. ugi nggadahi tujuan bilih kegiatan MATSAMA diwontenaken kagem ningkataken raos tanggung jawab lan kebersamaan antaranipun siswa - siswi satunggale kaliyan siswi sanese ugi raos hormat, Tata Krama kaliyan sedaya dewan guru bapak/ Ibu guru supados ningkataken kualitas wonten ing pawiyatan.

Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrsah dipunlaksanaken wonten ing titi mangsa 17 Juli 2017 dumugi 19 Juli 2017. Ingkang badhe dipunlaksanaken wonten ing losroom Madrasah Tsanawiyah kagem siswa Mts lan Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum kagem siswa MA. 
Saksampune kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah wonten ing dinten kamis badhe dipunlaksanaaken Bhakti Sosial. Saklajengipun dinten Jum'at kaliyan dinten sabti badhe diwontenaken acara perkemahan.

Menika sakkedik kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah wonten ing MTS/MA Nasyrul Ulum. Matursuwun.

Berikut penulis akan menulis dalam Bahasa Indonesia

Selamat siang buat para pemerhati Pendidikan Madrasah dan semua yang menyukai membaca. hari ini semua masyarakat sibuk mempersiapkan keperluan sekolah putra / putri yang dicintai karena 
putra - putri kita adalah calon masa depan yang kita harapkan baik akhlak dan budi pekertinya yang diharapkan dikeluarga, masyarakat, bangsa dan Agama. hari ini ditanggal,bulan dan tahun cantik 170717 sebagai angka cantik memulai sebuah kegiatan.

Hari ini hari awal masuk ke Madrasah. Kita merasakan libur sudah begitu panjangnya ada libur Ramadlan, libur Hari Raya Idul fitri dan Libur Tahun Ajaran baru 2016 / 2017. Dihari ini mari menata niat yang baik, menata hati yang baik, menata semua dengan niat tercantik. seperti apa yang dibilang artis cantik maju mundur cantik - cantik...
Supaya di tahun Ajaran baru yaitu tahun ajaran 2017 /2018 menapaki dengan semua yang terbaik dan memohon ridlanya. Mari bersama - sama mendidik Siswa  supaya menjadi generasi penerus yaitu generasi Islami yang memiliki dan tidak meninggalkan budaya Jawa yaitu tata Krama lan Tepa Selira ( sopan santun dan hormat - menghormati ) supaya menjadi generasi Islami yang cantik dan memiliki wawasan Agama yang luas.

Buat semua Dewan Guru di BGML Pak guru Lativi AI, Pak guru Alam Endah, pak guru Al-Fata, Pak Guru Masdad, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan. Untuk semua teman BGML Bunda Camellia spesial untukmu bunda, Mb Ayu, bu Nining, Pak Taufiq, Bu atik, Bu Lilis dan semua teman - teman. Tulisan yang jauh dari sempurna ini yang dapat saya berikan. mohon saran dan perbaikannya. dan semua saran akan saya terima dengan rasa terimaksih dan rasa senang.


Semoga apa yang aku tulis mboten telat nggeh hehehe...
Terimakasih buat artikel Pak Guru Lativi AI di Abdima Indonesia sehingga menginspirasi saya dalam menulis sore ini. Setiap madrasah wonten ing Indonesia ini melaksanakan kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah yaitu MATSAMA. kegiatan MATSAMA hari ini mengambil tema "  AYO BERPRESTASI DENGAN NGAJI UNTUK BERBAGI, BERBAGI TAK PERNAH RUGI"

Pagi Tadi tanggal 17 Juli 2017, kegiatan MATSAMA dilaksanakan dihalaman Madrsah yang diikuti dari siswa MTs dari kelas VIII - IX lan calon kelas VII yaitu peserta Matsama. Untuk Madrsah Aliyah juga diikuti kelas XI dan XII dan calon kelas X Madrsah aliyah.

Kegiatan Matsama dilaksanakan dihalaman Madrsah.Peserta MATSAMA berjumlah 199 Siswa. 138 dari siswa Madrasah Tsanawiyah Nasyrul Ulum dan 61 Siswa Madrasah Aliyah.Kegiatan ini dilakukan yaitu meningkatkan rasa kebersamaan antara siswa siswi yang satu dengan yang lain dan juga Kepada Dewan Guru guna menunjang kualitas dalam kegiatan belajar / mengajar nantinya. sehingga ada peningkatan yang lebih baik di madrsah.

Sesudah acara MATSAMA maka hari Kamis, 20 Juli 2017 akan diadakan bhakti Sosial dan hari Tanggal 21 Juli 2017 s/d 22 Juli akan diadakan Perkemahan untuk Penerimaan Tamu Calon Penggalang untuk Madrasah Tsanawiyah dan Penerimaan Tamu Tegak Ambalan untuk Madrasah Aliyah.
Kegiatan Matsama dibuka oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Bapak Drs.H.Suntono, S.Ag dengan pemasangan id peserta dan pelepasan balon sebagai tanda dibukanya acara.

Terimakasih

Wassaalamualaikum wr.wb


sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita kelainan kaki pada balita arrow
Ads orthoshop info