Selasa, 08 Oktober 2013

BUKU SELUK BELUK ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BUKU SELUK BELUK ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

Ivan Taniputera
9 Oktober 2013Judul: Berbakti Kepada Nusa dan bangsa Sebagai Perwira Angkatan laut
Penerbit: Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Laut, 1951
Jumlah halaman: 42

Daftar Isi

Kata Pengantar............................................6

Bab I. Pendahuluan

1.Angkatan Laut pada umumnja...................................9
2.Konsepsi Politik dan rentjana maritim Nasional...........16
3.Sedjarah Maritim Indonesia......................................22
4.Keadaan Angkatan Laut RI........................................28

Bab II. Ketentuan2 tentang Pendidikan Perwira Angkatan Laut

1.Pertelaan tentang berbagai korps dan susunan pangkat dalam Angkatan Laut.....29
2.Tjara dan rentjana pendidikan untuk mendjadi Perwira Angkatan Laut...............39
3.Sjarat penerimaan peladjar...........................................................................40
4.Hak dan kewadjiban para peladjar selama dalam pendidikan sesudah tammat....40
5.Tjara melamar..............................................................................................41

Bab III. Penutup...........................................................42

Ini adalah buku yang sangat berharga mengenai sejarah Angkatan Laut Republik Indonesia. Membahas berbagai aspek mengenai Angkatan Laut Republik Indonesia. Buku ini dibuka dengan wejangan Presiden Soekarno bagi Angkatan Laut Republik Indonesia:

"Apa arti hidup, djika tidak bersemangat?
Apa arti semangat, djika tidak untuk kerdja?
Apa arti kerdja, djika tidak untuk umum?
Apa arti umum, djika tidak bernegara?
Apa arti bernegara, djika tidak memuliakan pandji?

Sang merah Putih berkibarlah engkau ditudjuh samudera,-menjadi kemegahan Angkatan Laut kita!

Soekarno,-
Presiden

digeladak "Banteng", 17-5-'51.Berikut adalah contoh beberapa halaman buku ini.
Berikut adalah kutipan dari halaman 9:

BAB 1

PENDAHULUAN
1.ANGKATAN LAUT PADA UMUMNJA

1.1. Arti dari pada "kekuatan dilaut" (zeemacht, seapower).
Mempunjai kekuata dilaut berarti dapat menguasai lautan, dan menguasai perhubungan2 maritim, untuk keperluan2 peperangan maupun untuk keperluan perdagangan.
Dalam peperangan, negara jang dapat menguasai lautan seluruhnja, itulah negara jang akan mempunjai kemungkinan terbesar untuk mendapat kemenangan.

Kekuatan dilaut terdiri dari:
a.Angkatan Laut;
b.Pelajaran niaga;
c.Pelabuhan2 kapal, pelabuhan2 pesawat terbang serta penataran2.

.......

Berminat fotokopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.