Senin, 24 Maret 2014

WARNA-WARNA SERAT ING BASA JAWA (MACAM-MACAM JENIS SURAT DALAM BAHASA JAWA). Serat Wara-Wara
 • Nyakup kadadosan ingkang dipun warak-warakaken ingkang isine:
 • Apa kang diwarak-warakake
 • Sapa sing nindakake
 • kapan Kadadeyane
 • Ana ngendi kadadeyane
 • Sebabe apa
2. Serat silaturahmi
 • Diagem kangge nyambung paseduluran
 • Tembungipun cekak aos
 • Ngange gambar lan tata panyandra kang endah
 • Tuladha : Kartu Riyadi, Kartu  Natal
3. Serat sedhahan
 • Serat ingkang surasane kapurih ngrawuhi pasamuan utawi panghargyan
 • Padamelipun serat sedhahan, salugunipun boten gampil, awit ingkang ulem-ulem gadhah sedya, supados ingkang dipun ulemi saged mrelokake rawuh kanthi suka pirenaning panggalih, kamangka wancinipun dipun temtokaken
Jenising serat sedhahan :
 • Ulem Mantu
 • Ulem Ngunduh Mantu
 • Ulem Mitoni
 • Ulem Kumbokarnan
 • Ulem Sepasaran
 • Ulem Tanggap Warsa
 • Ulem Tumbuk Ageng
4. lelayu
 • Serat paring pangertosan bab tilar donyanipun satungiling piyayi
 • Diandharaken wanci sedhanipun, jalaranipun, saha wanci kasarekaken
 • Dipun serat ugi, garwa, putra wayah