Sabtu, 04 Desember 2010

Bebasan

Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar lan ngemu surasa pepindhan. Dene sing dipindhanake yaiku kahanane utawa tindak-tanduke wonge/barange.
Tuladha:
- Nabok nyilih tangan, tegese: nglakoni pagawean ala sarana kongkonan
  wong liya.
- Dikena iwake aja nganti buthek banyune, tegese: apa kang dikarepake bisa
  katurutan nanging aja nganti gawe ribut.