Selasa, 14 Desember 2010

Rimbag Wasesane

Rimbag wasesane yaiku tembung lingga kang oleh panambang “-an“, wujud wasesane yaiku;
1. Rimbag wasesa –an lingga yaiku tembung lingga kang oleh panambang “-an“
    Tuladha:
    - tancep + -an = tancepan
    - rujak + -an = rujakan
    - petung + -an = petungan
    - leren + -an = lerenan
2. Rimbag wasesa –an dwilingga yaiku tembung dwilingga kang oleh panambang
    “-an”
    Tuladha:
    - gelis-gelis + -an = gelis-gelisan
    - orek-orek + -an = orek-orekan
    - jiwit-jiwit + -an = jiwit-jiwitan
    - lirik-lirik + -an = lirik-lirikan
3. Rimbag wasesa –an dwipurwa yaiku tembung dwipurwa kang oleh panambang
    “-an”
    Tuladha:
    - lelabuh + -an = lelabuhan
    - rerambut + -an = rerambutan
    - kekiter + -an = kekiteran
    - rerega + -an = reregan
4. Rimbag wasesa –an dwi wasana yaiku tembung dwiwasana kang oleh
    panambang “-an”
    Tuladha:
    - jegagak + -an = jegagakan
    - jebablak + -an = jebablakan
    - cenunuk + -an = cenunukan
    - cengenges + -an = cengengesan
5. Rimbag wasesa –an rangkep yaiku rimbag wasesane kang oleh panambang
    “-an” dadi wujude oleh panambang “-an” rangkep.
    Tuladha:
    - tetuku + -an + -an = tetukunan
    - leladi + -an + -an = leladenan
    - bali-bali + -an + -an = balen-balenan
    - kali-kali + -an + -an = balen-balenan