Jumat, 06 Desember 2013

BUKU DRAMA MUSIKAL SEBUAH CERITA RAKYAT DI MALUKU: BATU YANG BERDAUN

BUKU DRAMA MUSIKAL SEBUAH CERITA RAKYAT DI MALUKU: BATU YANG BERDAUN

Ivan Taniputera
6 Desember 2013
Judul: Tjeritera Batoe Jang Berdaoen
Pengarang: A. Sopaheluwakan
Penerbit: tidak tercantum tapi terdapat tanggal 2 October 1947
Jumlah halaman: 25.

Buku ini merupakan naskah drama musikal yang diambil dari cerita rakyat Maluku, sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian Pendahoeloean:

"Adapoen tjeritera "Batoe jang berdaoen", jaitoe soeatoe tjeritera jang soedah lazim dipoelau-poelau Maloeka. Isinja dengan ringkas begini: karena seorang iboe marah akan anaknja, jang tiada menoeroetkan bitjaranja, maka pergilah iboe itoe menjerahkan dirinja ditelan oleh batoe jang berdaoen. Akan tetapi menoeroet tjeritera itoe dalam beberapa negeri ditanah Maloeka, maka hal jang menjebabkan kemarahan iboe itoe berbeda-beda, sehingga tidak dapat ditentoekan: mana tjeritera asli.
Maksode hamba mengarangkan tjeritera "Batoe jang berdaoen" ini oentoek diboeat tontonan. Oleh sebab itoe hamba atoerkan isinja demikian ini, soepaja mendjadi landjoet, tambahan poela lebih mengandoeng ibarat dan nasihat oentoek penonton penonton teroetama anak-anak."

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.