Kamis, 26 Desember 2013

BUKU JADUL TENTANG ANATOMI YANG MENARIK

BUKU JADUL TENTANG ANATOMI YANG MENARIK

Ivan Taniputera
27 Desember 2013Judul: Ilmu Urai Tubuh Manusia
Penulis: Ahmad Sofian
Penerbit: PT. Toko Buku dan Pertjetakan v/h Varenkamp & Co., Medan, 1956
Jumlah halaman: 303

Ini adalah buku mengenai anatomi dengan penjelasan yang mudah dipahami. Adapun daftar isinya adalah sebagai berikut:

Pada bagian "Kata Pengantar" dijelaskan sebagai berikut:

"Amat sedikit betul buku-buku petundjuk jang dapat dipakai oleh murid-murid djururawat dan oleh djururawat jang telah beridjazah. Sebelum perang jang banyak dipergunakan ialah buku "Ilmu pembela orang sakit" jang dikarang oleh Dr. C. Stuart Stokvis.

Dizaman sekarang buku itu tidak tjotjok lagi: ilmu bahasa Indonesia amat pesat madjunja sedjak perang dunia ke-2 ini, sehingga sekarang banjak kata-kata jang baru dimasukkan kedalam ilmu kedokteran.

Didalam buku ini hampir semuanja kata-kata baru itu dipergunakan; banjak kata-kata itu agak gandjil didengar tetapi ini tidak dapat menghalangi kita untuk memakainja. Lama-kelamaan, djika telah lazim dipakai tentu tidak akan kita ketahui kegandjilannja itu.

Djanganlah orang mengira bahwa dengan mempeladjari buku-buku sadja ia kelak akan dapat menempuh udjian djururawat; untuk mendjadi djururawat jang tahu akan pekerdjaannja tidaklah tjukup kepandaian teori sadja, jang utama ialah peladjaran dan pengalaman jang diperdapatnja pada waktu bekerdja dirumah sakit jang besar dibawah penilikan djururawat-djururawat jang berpengalaman dan teliti.

Buku ini dapat djuga dipakai oleh umum sekedar untuk penambah pengetahuannja...."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.