Sabtu, 11 Januari 2014

BUKU TENTANG PETUAH-PETUAH PERNIKAHAN

BUKU TENTANG PETUAH-PETUAH PERNIKAHAN

Ivan Taniputera
11 Januari 2014Judul : Pemimpin Beristeri
Penulis: H. Aminullah
Penerbit: Saiful U.A, Medan, 1951
Jumlah halaman: 62.

Ini adalah buku mengenai petuah-petuah dalam menghadapi pernikahan. Ada pun daftar isinya adalah sebagai berikut:


Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari buku tersebut. Pada halaman 9:

"Sebab itu djanganlah mentjari isterimu, wanita jang dapat dipikat dengan wang, dapat dibudjuk dengan harta benda. Kalau wang dan harga benda jang menjebabkan kamu mendjadi suami isteri, nanti pertalian itu mudah putusnja, dikala wang dan benda itu tak ada padamu lagi. Tjarilah teman hidup, pada orang jang mentjari kamu pula.

Isteri jang didapat dari tangan orang lain setjara tak lurus, akan hilang pula dari tanganmu nanti dengan tidak benar pula: Isteri jang dapat dalam pasar malam, akan lenjap dipasar malam pula nanti. Penulis bukan bermaksud mempersusah pemuda2 mentjari pasangannja, bukan itu, hanja mengingatkan, bahwa sesuatu jang mudah dapatnja, mudah pula hilangnja.

Seorang laki-laki jang mentjintai seorang wanita karena rupa dan ketjantikannja, dan ini sadja jang menjebabkan dia mendjadi suami isteri, tidaklah akan berbahagia nanti......"

Pada halaman 19:

"BAGI NEGERI jang sudah mempunjai kemadjuan, masa berumah tangga itu ditentukan dalam umur 20 tahun bagi laki2 dan dalam umur 18 tahun bagi perempuan. Gunanja supaja tidak terlalu muda, supaja ia dapat beladjar lebih dahulu "ilmu jang bersangkut denga perkawinan itu. Dinegeri kita ini, amat lekas sekali orang mengawinkan anaknja, baik jang laki2 maupun perempuan. Baru puterinja berumur 15 tahun dan puteranja 16 a 17 tahun sudah diseretnja kedalam gelanggang jang maha hebat itu, dengan tidak dibekali lebih dahulu......"

Pada halaman 62:

"Suami isteri jang tidak hendak mengusahakan pertjintaan antara kedua belah pihak, tidak akan kekal adanja boleh djadi akan melimpah kepada jang lain. Nan kurik kundi dan merah sago, nan baik baudi nan endah baso, kata orang Minangkabau. Kalau budi buruk, orang tidak akan mendjadi tjinta kepada kamu."

Di buku ini juga terdapat pula statistik mengenai poligami.

Barangsiapa yang sedang mencari pasangan hidup atau telah merencanakan pernikahan hendaknya membaca buku ini.

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.