Senin, 13 Januari 2014

Jinis Tembung (golongane)Jinis Tembung (golongane)

1.      Tembung Kriya

Tembung kriyayaiku sakabehing tembung kang mratelakake solah bawa utawa tandang gawe. Tuladha: nandur, tangi, adus, digawa, daktuku, ngukur, lan liya-liyane.
Werna-wernane tembung kriya:
a. Tembung kriya lingga yaiku tembung kriya kang isih lingga, tegese
    tembung iku durung owah saka asale nanging wis duweni teges tandang
    gawe. Tuladha: lunga, seba, dandan, adus, dodol, lan liya-liyane.
b. Tembung kriya tanduk yaiku tembung kriya kang oleh ater-ater
    anuswara (an-, am-, an-). Tuladha: ngudang, nimba, nyepot, methuk
    lan liya-liyane.
c. Tembung kriya tanggap yaiku tembung kriya kang oleh ater-ater
    tripurusa (dak-, ko-, di-) ater-ater "ka" utawa seselan "in".
    Tuladha: sinebul, kopangan, dakgambar, kosilih, lan liya-liyane.
d. Tembung kriya rangkep yaiku tembung kriya kang awujud rangkep
    lan diperang ana:
    1. Rangkep dwi purwa yaiku tembung kriya wanda wiwitan diucapake
        kaping pindho.
        Tuladha; leledhang, leladi, tetedha, lelewa lan liya-liyane.
    2. Rangkep dwi lingga yaiku tembung ligga kang diucapake kaping pindho.
        Tuladha: golek-golek, omah-omah, adoh-adoh, etung-etung lan liya-
        liyane.
    3. Rangkep dwi wasana yaiku tembung lingga wanda wekasan diucapake
        kaping pindho.
e. Tembung kriya transitif yaiku tembung kriya kang dibutuhake lesan (objek)
    mula uga diarani tembung kriya mawa lesan.
    Tuladha ing ukara:
    1. Murni methuk mbak yune.
    2. Nuri ngirim sing matun.
    3. Harno dandani sepedhane.
f. Tembung kriya intransitif (tanpa lesan) yaiku tembung kriya kang
    mbutuhake lesan.
    
Tuladha ing ukara:
    1. Pakdhe kondur ing daleme.
    2. Tari nesu ing kamar.
    3. Parni turu jam wolu bengi.
    4. Marwoto lagi ndonga.
2.      Tembung Aran
Tembung aran yaiku jenenge sakabehing apa bae kang dianggep barang.
Tembung aran kaperang:
a. Tembung aran mawujud yaiku tembung aran kang bisa ditampa nganggo
    panca indriya. Sing kagolong tembung aran mawujud upamane:
    1. Jenenge wong  = nuraini, sukarto, sumanto, sukini, demak lan liya-
        liyane.
    2. Jenenge kutha  = pacitan, ponorogo, jombang, demak, lan liya-liyane.
    3. Jenenge kewan = sapi, kebo, jaran, unta, gajah, lan liya-liyane.
    4. Jenenge gunung = merbabu, lawu, slamet, tugel lan liya-liyane.
    5. Jenenge barang = TV, radio, kulkas, kompor, lan liya-liyane.
b. Tembung aran mujarad (ora maujud) yaiku tembung aran kang ora bisa
    ditampa ngganggo panca indriya.
    Tuladha: iman, kepinteran, kabudayan, keyakinan, lan liya-liyane.
3.   Tembung kaanan
Yaiku sakabehing tembung kang mratelakake kaanane utawa watake (sifat) barang.
Tuladha: abang, cilik, kuru, lemu, panas, adhem, lega, sesak, resik, reged, lsp.

4.   Tembung katrangan
Yaiku sakabehing tembung kang mratelakake katrangan marang tembung kriya, utawa tembung saliyane tembung aran.
Tuladha:a.  asune mlayu banter.
              b.  mangane alon-alon.
Tembung katrangan liyane: mau, ingkang, kana, mengko, tau, mesthi, lsp.

5.   Tembung sesulih
Yaiku sakabehing tembung kang kanggo nyulihi utawa ngganti jeneng barang utawa wong supaya ora bola-bali nyebut jenenge barang utawa wong mau.
Tembung sesulih bias kaperang dadi telung werna:
a.    Tembung sesulih wong kapisan (aku, ingsun, kula, abdi dalem, lsp.)
b.    Tembung sesulih wong kapindho (dheweke, kowe, sampeyan, sliramu, lsp.)
c.    Tembung sesulih wong katelu (dheweke, panjenengane, iku, kuwi, apa, sapa, ku, mu, lsp.)

6.   Tembung wilangan
Tuladha: siji, loro, seprapat, kapisan, kapindho, sepira, lsp.

7.   Tembung ancer-ancer
Yaiku sakabehing tembung kang dianggo nggandheng tembung lan tembang ing sajroning ukara.
Tuladha:
a.  Bapak tindak menyangSemarang.
b.  Sjita saiki manggoning Ngadireja.
Tuladha liyane: saka, ing, karo, tumrap, marang, kanthi, saha, lsp.

8.   Tembung panggandheng
Yaiku sakabehing tembung kang nyambung ukara siji lan sijine ing ukara rangkep utawa ukara majemuk.
Tuladha:
a.  Bapak lagi maos Koran, deneIbu ndondomi klambi.
b.  Adhine pinter, nangingkangmase bodho banget.
c.  Lagi bae adhine mati, malahkangmase lara banget.
d.  Sabubare ngaso sapisan, banjurbocah-bocah padha mulih.
e.  Sutinah iku ayu, mulaneakeh wong kang seneng.
Tuladha liyane: sarta, lan, kajaba, jalaran, sabab, marga, awit, lsp.

9.   Tembung panyeru
Yaiku tembung kang nggambarake wedharing rasa seneng, rasa kaget, rasa kuciwa, rasa gumun, lsp.
Tuladha: adhuh, ah, eh, lho, nah, wah, lha, kok, hus, lsp.

10. Tembung panyilah
Yaiku tembung sing dianggo nyilahake patrap, barang, bab, utawa liyane (kata sandang).
Tuladha:
a.       Ingkang rama ngasta wonten pundi Mbak?
b.      Para tamu katuran jumeneng sawetawis.
c.       Si Suta lan siSoma mlaku bebarengan.
d.      Sri Sultan misuwur kabecikane.
e.       Sang Prabu nembe semedi.

Sumber: