Selasa, 25 Maret 2014

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA (abjad A)

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA


Katrangan  (Keterangan)
 (ta) tembunga aran = kata benda
 (tg) tembung ganti = kata ganti
 (tk) tembung kriya = kata kerja
 (tkr) tembung katrangan = kata keadaan
 (tpw) tembung panguwuh = kata seru
 (tpr) tembung pangarep = kata depan
 (tpy) tembung panyambung = kata sambung
 (ts) tembung sipat = kata sifat
 (tsd) tembung sandhangan = kata sandang
 (tw) tembung wilangan = kata bilangan


abab (ta)     hawa mulut      
abang (ts)     merah      
aba-aba (ta)     aba-aba      
abar (tk)     menguap (zat cair)      
abuh (ts)     bengkak      
abrit ; abrit (ts)     merah      
abyor (ts)     bertebaran memenuhi (mis. bintang bertebaran memenuhi langit)      
acung (tk)     menunjuk ke atas/ unjuk jari      
ada-ada (ta)     inisiatif      
adang (tk)     menanak nasi      
adas (ta)     nama tanaman      
adi (ts)     bernilai tinggi; mempunyai kelebihan      
adil (ts)     adil      
adhang (tk)     menunggu di tempat yang akan dilewati     
adhem (ts)     dingin      
adhep (tk)     hadap      
adhi (ta)     adik      
adoh (tkr)     jauh      
adol (tk)     menjual      
adu (tk)     adu      
adus (tk)     mandi      
agama (ta)     besar; agung      
agul-agul (ta)     andalan; jagoan          
agung (ta)     api      
agem (tk)     pakai      
ageman (ta)     pakaian      
ageng (ts)     besar      
agni (ta)     api      
aja (tpw)     jangan     
ajag (ta)     anjing hutan     
ajak (ts)     ajak     
ajang (ta)     wadah      
ajar (tk)     ajar, belajar      
ajeg (tkr)     tetap      
ajeng (tsb)     akan      
aji (ta)     nilai; harga      
ajur (ts)     hancur      
akas (tkr)     alon      
akas (ts)     perai, keras (untuk nasi)      
ala (ts)     buruk      
alangan (ta)     halangan      
alas (ta)     hutan      
alem (tk)     puji      
aleman (ts)     manja      
alesan (ta)     alasan      
aling-aling (tk)     bersembunyi di balik      
alis (ta)     alis      
alok (tk)     berkata      
alu (ta)     antan      
alum (ts)     layu      
alun-alun (ta)     lapangan di tengah kota      
alus (ts)     halus      
aluwung (tpb)     lebih baik      
ama (ta)     hama      
aman (ts)     aman      
amarga (tpy)     karena      
amargi; amargi (tpy)     karena      
amba (ts)     lebar/luas      
ambah (tk)     jejak/jelajah/datangi      
ambal (tk)     ulang      
ambar (tk)     tersebar (untuk bau harum)      
ambeg (ts)     berwatak      
ambèn (ta)     balai-balai      
ambèr (tkr)     meluap (air)      
ambet; ambet (ta)     bau      
amblas (tk)     lenyap seketika      
ables (tk)     melesak      
ambrol (tk)     runtuh      
ambruk (tk)     tumbang/roboh      
ambu (ta)     bau      
ambung (tk)     cium      
ambus (tk)     endus      
mbyar (tk)     berserakan      
ambyuk (tk)     menjatuhkan diri      
 ambyur (tk)     mencemplungkan diri ke dalam air      
amèk (tk)     mencari      
amem (ts)     melempem      
amem (ts)     sunyi      
amis (ts)     anyir      
ampas (ta)     ampas      
ampek (tkr)     sulit bernafas; sesak (untuk dada)      
ampil; ampil (tk)     pinjam      
ampak-ampak (ta)     kepulan debu     
amping-amping (tk)     berlindung di balik sesuatu     
ampo (ta)     nama jajanan terbuat dari tanah jenis tertentu     
amrih (tpy)     agar, supaya     
anak (ta)     anak      
anda (ta)     tangga      
andaka (ta)     banteng      
andika (tg)     anda      
ancang-ancang (ta)     persiapan, mengambil kuda-kuda      
ancas (ta)     tujuan      
ancur (ta)     air raksa      
ancik (tk)     menginjak      
ancer-ancer (ta)     prakiraan; ancar-ancar      
andhap (ta)     bagian bawah/rendah      
andhang (ta)     tangga kayu berkaki empat      
andheng-andheng (ta)     tahi lalat      
andhong (ta)     sejenis kereta kuda      
andum (tk)     berbagi      
angen-angen (ta)     pemikiran/ingatan     
anget (ts)     hangat      
angga (ta)     tubuh      
anggak (ts)     sombong      
anggara (tg)     selasa      
anggarbini (tk, ts)     hamil      
anggep (tk)     anggap      
angger (tsb)     asalkan      
angger-angger (ta)     peraturan      
anggur (ta)     anggur      
anggon (tk)     tempat      
angin (ta)     angin      
angin-angin (tk)     mencari udara      
angkah (ta)     maksud      
angkara (ta)     angkara      
angker (ts)     angker      
angler (tkr)     nyenyak      
angluh (tkr)     dengan penuh rasa tidak berdaya mengahadapi situasi yang ada      
angon (tk)     mengembala      
angop (tk)     menguap      
angsal (tk)     dapat      
angslé (ta)     nama minuman      
angslup (tk)     tenggelam      
angur (tsb)     masih lebih baik      
angus (ta)     angus      
anjlok (tk)     turun tiba-tiba      
anjok (tpr)     tiba di      
anèh (ts, tkr)       aneh    
anèm (ts)       muda    
anom (ts)       muda    
antawecana (ta)   Penggambaran sinopsis cerita, adegan, tokoh pagelaran wayangyang  
                            disampaikan oleh dalang dengan cara dilagukan     
antem (tk)     pukul/hantam      
anteng (tk,ts)     tenang      
antop (tk)     bersendawa      
antuk (tk)     dapat      
anyang (tk)     tawar (harga)      
anyang-anyangen (ts)     merasa seperti ingin kencing       
anyar (ts)     baru      
anyel (ts)     jengkel      
anyep (ts)     tawar      
anyep (ts)     dingin (tubuh atau bagian tubuh)      
anyes (ts)     dingin (benda)
apa (tg)    apa      
apal (ts))     hafal      
apem (ta)     apam      
apes (tk)     sial      
apek (ts)     bau tidak sedap yang berasal dari barang usang atau kamar yang lama
                        tertutup      
api-api (tk)    pura-pura      
apik (ts)     baik      
apu (ta)     kapur sirih;      
apura (ta)     maaf      
apus (ta)     sejenis bambu     
apus (tk)     bohong      
ara-ara (ta)     padang      
arah (ta)     arah      
aran (ta)     nama      
arang (tkr)     jarang      
arang-arang (ts)     jarang      
aren (ta)     enau      
areng (ta)     arang      
arep (tsb)     hendak      
arga (ta)     gunung      
ari (tg)     adik      
ari-ari (ta)     tali pusat      
aris (tkr)     lugas      
arit (ta)     sabit      
arsa (tkr)     akan ; depan      
arta (ta)     uang      
aruh-aruh (tk)     menyapa      
arus (ts)     anyir      
arwah (ta)     arwah      
asal (ta)     asal     
asat (ts)     habis airnya (untuk sungai, danau, dsb.)     
asah (tk)     asah      
asih (ta)     kasih      
asin (ts)     asin      
asrep; asrep (ts)     dingin      
asma (ta)     nama      
asmara (ta)     asmara      
asmarandana (tg)     nama metrum macapat      
asor (ts)     nista      
asor (tkr)     kalah      
asrep; asrep (ts)     dingin      
asri (ts)     menyenangkan untuk dipandang      
asta (ta)     tangan      
asta (tk)     bawa     
asu (ta)     anjing      
asung (tk)     menghaturkan      
asem (ta)     asam (buah)      
ati (ta)     hati      
ati-ati (tkr)     hati-hati      
atis (ts)     dingin (untuk hawa, udara)      
atos (ts)     keras      
atur (tk)     atur      
aturi (tk)     beri; persilakan      
atus (ts)     tidak lagi mengandung air      
awak (ta)    badan, tubuh     
awan (ta, tk)     siang      
awang (tk)     berhitung tanpa alat bantu      
awang-awang (ta)     langit bebas      
awas (ts)     tajam (pengelihatan)      
awas (tpw)     awas      
awèh (tk)     beri      
awèt (ts)     tidak cepat rusak     
awit (tpy)     karena     
awis ; awis (tkr)     mahal      
awis-awis; awis-awis (ts)     jarang      
awoh (tk)     berbuah      
awon awon (ts)     jelek/buruk      
awor (tk, tkt)     bercampur dengan      
awrat (tk)     berat      
awu (ta)     abu      
awur (tk)     sebar      
awur (tk, tkt)     asal-asalan      
awut (tk)     membuat berantakan      
ayahan (ta)     kewajiban      
ayam; ayam (ta)     ayam      
ayem (ts)     tentram (hati)      
ayo (tpw)     ayo      
ayom (tk)     perlindungan      
ayu (ts)     cantik      
aywa (tpw)     jangan