Selasa, 25 Maret 2014

Upacara Tingkeban

Acara Tingkeban utawi mitoni inggih menika satunggaling upacara ingkang dipun tindakaken tiyang jawi kangge mengeti jabang bayi umur 7 wulan wonten kandhutanipun ibu. Miturut para winasis, tembung mitoni asalipun saking tembung pitu, saged dipun tegesi pitutur, pituduh tumuju kasaenan lan kaluhuran. Wondene, miturut ilmu medhis, jabang bayi ngancik umur 7 wulan sampun nggadhahi wewujudan minangka manungsa kanthi wetah, pramila lajeng dipun pengeti kanthi ngawontenaken syukuran.

(wonten candhakipun)