Senin, 30 September 2013

BUKU UNIK YANG MEMBAHAS MASALAH KEBERUNTUNGAN (HOKKHI)

BUKU UNIK YANG MEMBAHAS MASALAH KEBERUNTUNGAN (HOKKHI)

Ivan Taniputera
30 September 2013Judul: Apa Hokkhi Itoe Ada?
Pengarang: Kwee Boen Hian
Penerbit: -
Jumlah halaman: 157

Ini merupakan buku yang membuka wawasan kita mengenai makna keberuntungan itu. 
Beberapa kutipan dari buku ini:

Halaman 8:

"Si G tempo bermoela dagang modalnja tjoema satoe stel badjoe dan tjelana komprang, salembar angkin jang iket pinggang dengen sepasang bakiak. Tapi hokkhi besar selaloe lindoengin ia, hingga di hari toeanja ia ada mendjadi eigenaar bukan sadja dari bebrapa fabriek jang harganja itoeng millioenan roepiah, tetapi djoega poeloehan villa-villa di goenoeng jang mahal, indah, dan permei!

Halaman 9:

"Bagi marika jang hokkhinja besar, segala apa jang didagang bisa djadi mengoentoengken, dengan pendek dikata: nadjis djadi mas!"

Pada halaman 51 terdapat pula pepatah Tionghoa yang menarik:

"Hok Tee Hok Djien Kie (福地福人居) = tempat jang baik ditinggalin oleh orang jang baik, atawa dengen lain perkata'an jang lebih teges: Tanah jang hokkhi itoe toenggoe orang jang ada hokkhi boeat tinggal. Oepama ada satoe roemah jang oleh laen-laen orang senantiasa tida tjotjok ditinggalin, dipake boeat dagang poen selaloe roegi, kaloe nanti ada orang jang hokkhi berdiam di sitoe ia bakal trima redjeki jang boekan maen besarnja."

Demikianlah, barangsiapa yang ingin memperoleh wawasan lebih besar mengenai keberuntungan, dipersilakan membaca buku ini. BERANI BACA BERANI BERUNTUNG.

Bagi yang berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

Silakan bergabung bula dengan grup menarik mengenai metafisika Barat dan Timur:

https://www.facebook.com/groups/339499392807581/