Kamis, 12 Desember 2013

BUKU SEJARAH RINGKAS GERAKAN BURUH AMERIKA

BUKU SEJARAH RINGKAS GERAKAN BURUH AMERIKA

Ivan Taniputera
13 Desember 2013Judul buku: Sedjarah Ringkas Gerakan Buruh Amerika
Pengarang:
Penerbit: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, 1953
Jumlah halaman: 76

Ini merupakan buku yang menuturkan riwayat pergerakan serikat kaum pekerja di Amerika semenjak zaman prakemerdekaan hingga tahun 1950-an.

Adapun daftar isinya adalah sebagai berikut:


Pada Bab I, halaman 7 diuraikan bahwa sebenarnya serikat-serikat pekerja itu sudah lama keberadaannya di Amerika:

"Serikat2 sekerdja mempunjai sedjarah jang lama di Amerika Serikat. Bahkan sebelum Pernjataan Kemerdekaan, ahli2 dalam pekerdjaan tangan dan keradjinan rumah bergabung dalam perkumpulan2 suka rela, terutama untuk menolong para anggota serta keluarga mereka dalam soal keuangan, kalau2 penanggung keluarga djatuh sakit keras mempunjai hutang atau meninggal dunia. Walaupun perkumpulan-perkumpulan2 pertama ini mempunjai sedikit sifat serikat buruh dewasa ini, namun perkumpulan2 itu mempertemukan para pekerdja untuk mempertimbangkan masalah2 jang mengenai kepentingan bersama serta mentjari djalan dan akal guna penjelesaiannja.

Serikat2 sekerdja jang pertama kali.

Pekerdjaan2 seperti jang dilakukan oleh tukang2 kaju, tukang2 sepatu dan tukang2 tjetak merupakan organisasi2 tersendiri di Philadelphia, New York dan Boston sedjak 1791, terutama dengan tudjuan menghindarkan penurunan upah."

Ternyata pemogokan-pemogokan sudah ada pada abad ke-18 (halaman 8):

"Pemogokan2 jang dilakukan oleh kaum pekerdja selama mereka bersama-sama kehilangan pekerdjaan adalah sedjadjar dengan perkembangan organisasi dan persetudjuan bersama. Buruh roti di New York konon disuruh menghentikan pekerdjaannja untuk memperkuat tuntutan2 mereka sedjak 1741, sekalipun aksi itu terutama ditudjukan kepada pemerintah daerah jang memastikan harga roti dari pada ditudjukan kepada kaum madjikan. Pemogokan sah jang pertama dinjatakan pada tahun 1786 oleh buruh pertjetakan di Philadelphia jang memberikan sokongan kepada para anggota mereka jang sedang mogok."

Pertikaian antara buruh dan majikan juga telah terjadi semenjak awal abad ke-19 (halaman 8-9):

"Makin bertambah kuat serikat2 sekerdja, makin bertambah pentinglah soal upah, lalu kaum madjikanpun membentuk organisasi2 untuk menghadapi tuntutan2 upah. Dimana keadaan kelihatan baik, kaum madjikan mentjoba merusak hasil jang ditjapai oleh sesuatu serikat sekerdja dengan menjewa pekerdja2 jang tak tergabung dalam sesuatu serikat sekerdja dan dengan meminta kepada pengadilan2, supaja organisasi buruh dinjatakan tidak sah. Perlawanan sah terhadap serikat2 sekerdja dilakukan oleh pengadilan2 di Philadelphia, New York, dan Pittsburgh antara 1806 dan 1814."

Kemudian diulas pula bagaimana serikat pekerja memasuki dunia politik, yakni antara 1827 dan 1832 (halaman 9).

Buku ini dilengkapi pula dengan kronologi tahun-tahun penting sejarah gerakan buruh di Amerika Serikat.

Berikut adalah beberapa contoh halamannya:Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.