Senin, 13 Januari 2014

Tembung Tanggap lan Tembung TandukTembung Tanggap lan Tembung Tanduk

Tembung tanggap yaitu tembung lingga sing oleh ater-ater tripurusa(dak, kodan di) lan seselan -in.
Macam dan warna tembung tanggap dibagi menjadi 4 maca:
1.      Tanggap Tripurusa.
Yaiku tembung lingga sing oleh ater-ater tripusura.
Tuladhane:
dakpangan.
kojupuk.
dibalangi.
2.      Tanggap na.
yaiku tembung lingga sing oleh seselan -in.
Tuladhane:
tinulis.
tinubruk.
2.      Tanggap tarung.
yaiku tembung dwilingga sing oleh seselan -in tripusura.
Tuladhane:
sawang-sinawang.
cokot-cinokot.
3.      Tanggap ka.
Yaiku tembung lingga sing oleh ater-ater -ka.
Tuladhane:
kaobong.
kagendhong.

Tembung tanduk yaiku sakabehig tembung lingga kang olih ater-ater swara irung. Tembung tanduk yaiku tembung lingga jroning Basa Jawa sing olèh ater-ater hanuswara (m-, n-, lan ny-). Ana telung jinis tembung tanduk, yakuwi:
1.      Tembung tanduk kriya wantah, yaiku tembung sing oraolèh panambang. Tuladha: maju, ngadeg, nyapu.
2.      Tembung tanduk i- kriya, yaiku tembung tanduk sing olèh panambang i. Tuladha:
nulungi, ngumbahi, nyaponi.
3.       Tembung tanduk ke- kriya, yaiku tembung tanduk sing diwèmèhi panambang -ké utawa -aké. Tuladha: nyèlèhaké, nuduhaké, mbalèkaké.

Sumber :